SEHNÁLEK, L. Univerzální pohonná jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

Student řešil zadání samostatně a konzultoval pouze opodstatněné dotazy. Po obsahové stránce je práce přehledným popisem postupného návrhu pohonné jednotky pro malý robot. I výsledný prototyp splňuje požadavky zadání a je snadno reprodukovatelný. Menší výhrady mohou být k formálnímu zpracování bakalářské práce. Zde lze nalézt několik překlepů a chyb, některé obrázky nebo tabulky jsou převzaty z angličtiny a část kapitol je převzata ve vjedším rozsahu než bývá zvykem. Je ovšem potřeba říct, že převzaté části jsou vždy opatřeny zdrojem a je přebírána pouze obecná teorie, která je pak využita pro konkrétní vlastní výpočty nebo zapojení.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená bakalářská práce pojednává o způsobu řízení pohybu malého mobilního robota. Jedná se tedy o dílčí část při návrhu komplexního robotického systému. Práce má minimální rozsah (32 stran, včetně 5 velkých obrázků), ale její členění je dobré. Principiální řešení pohybu robota je správné; stejně tak i navržený program. Nicméně, textová dokumentace vykazuje hrubé nedostatky, které nasvědčují tomu, že student patrně beze změn převzal verzi ze svého semestrálního projektu a zbylé části dokončoval značně narychlo. Jedná se především o záměnu pojmů semestrální projekt bakalářská práce, dále o špatnou interpunkci, nevhodné výrazy, špatné odkazy na obrázky, kvalitu převzatých obrázků, či nedostatečný slovní popis vytvořených částí. Nepřípustné je také citování (kopírování) celých odstavců bez úpravy, včetně obrázků a rovnic z literatury; a to přestože na to student v textu upozorňuje (souhrnně asi 5 stran!). Rovněž používání 1. osoby v textu a členění jednotlivých vět do nových odstavců není vhodné.

Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 32825