DRÁPAL, L. Kruhově polarizovaná anténa integrovaná do 3D pleteniny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Student měl ve své práci ověřit funkčnost kruhově polarizované antény se zkratovanými hranami, měl ji porovnat s referenční flíčkovou anténou a obě antény měl adaptovat pro textilní substrát SINTEX 3D097 a pro práci v ISM pásmu 2,4 GHz. Student vytvořil v HFSS numerické modely publikované, adaptované i referenční antény, antény optimalizoval pro zadaný substrát a zadané pásmo. Optimalizované antény byly vyrobeny pomocí měděné fólie a sítotiskem. Změřeny byly parametry vyrobených prototypů. Výsledky experimentů i simulací byly vzájemně porovnány. Zadání práce tak bylo beze zbytku splněno. Student se diplomové práci věnoval soustavně, a dílčí kroky řešení pravidelně konzultoval. Při finální realizaci antény jsem očekával větší pečlivost a preciznost. Jinak jsem byl s prací spokojen, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Kadlec, Petr

Cíle práce byly beze zbytku naplněny. Bylo by dobré v textu práce uvést, jaká je motivace pro přesun na pásmo 2.4 GHz. Student ve své práci za pomoci programu ANSYS HFSS nejprve simulací ověřil činnost antény se zkratovanými hranami. Dále parametry této a referenční antény upravil tak, aby pracovaly na jiném kmitočtu. Antény následně vyrobil na textilním substrátu pomocí dvou technologií. Student v textové části práce v podstatě jen komentuje dosažené výsledky – změřil jsem toto, bylo to kmitočtově posunuto o tolik atd., ale většinou se nepokouší vysvětlit pozorované jevy a zejména odchylky. Závěr práce by měl obsahovat shrnutí nejdůležitějších zjištění, ne zhuštěný výčet všech číselných výsledků. Určitě by bylo dobré v práci věnovat více prostoru popisu, jak byly získány parametry antény pro jiné frekvenční pásmo. Struktura práce je celkem logická, student se vyjadřuje jasně. Bylo by dobré použit jiné termíny pro rozlišení jednotlivých typů antén – oba typy jsou totiž jak flíčkové, tak planární. Student ve své práci cituje pouze čtyři zdroje, z čehož zdroj [2] nelze dohledat v žádné veřejně dostupné databázi. Dále by bylo více názorné, vložit průběhy srovnávaných antén do jednoho obrázku (např. průběhy S11 simulované a měřené antény). Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 141498