ANDRLE, D. Výroba nábytkové konzoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Úkolem diplomové práce pana Davida Andrleho byl konstrukční návrh postupového nástroje pro výrobu nábytkové konzoly. Změna vyrobniho postupu má zajistit požadavak na pokrytí vyšší seriovosti, zlevnění a zrychlení výrobního procesu. Nástroj promítá dvě konvenční technologie, stříhání a ohýbání. Z tohoto pohledu se jedná o jednodušší zadání v němž mohl student promítnout poznatky získané během studia. Vlastní konstrukční řešení nástroje je ovšem téměř vždy originál a tady našel autor rozumný kompromis z pohledu vykon / cena. Student pracoval zcela samostatně a zodpovědět postupně na jednotlivé body zadání. DP pana Davida Andrleho doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kocich, Radim

Předložená prácese zaměřuje na výrobu nábytkové konzoly pomocí technologie stříhání a následného ohýbání. Jako vlastní přínos studenta lze vidět návrh 4 variant postupového sdruženého nástroje.  V závěru práce je provedena ekonomická analýza navrženého řešení.  Z hlediska formálního se v práci vyskytuje poměrně vysoké množství překlepů nebo chyb, přičemž některé věty nedávají smysl, což lze najít již v abstraktu práce. Neúplné popisy obrázků (např. obr. 30), strana 39, chybějící citace literatury. Proč jsou v práci uvedeny tabulky pro materiály se kterými student nepracoval ? Práce obsahuje některé tvrzení jako například „Jestliže toto přetvoření nastane v celém objemu materiálu (ve třech hlavních osách), hovoříme o objemovém tváření (protlačování, pěchování).“ Je dle studenta tato formulace objemového tváření vhodná? Práci schází rozsáhlejší vlastní invence studenta, například ve formě verifikace návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 145586