ONDRUSZOVÁ, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Jasný koncept s přehledně řešenými dispozicemi a jednoduchou formou navrhovaných objektů oslabuje celková prezentace a grafické provedení práce. Otázkou je velikost navrhovaného objemu vícepodlažní stavby v zahradě. Otázky a náměty k obhajobě: Popište navrhované výsadby (složení) v Holandské zahradě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování samostatný přístup s odpovídající aktivitou
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Ponešová, Barbora

Studentka předkládá jasný a logický návrh urbanistického řešení předpolí Květné zahrady. Nově navrhované budovy respektují důležité osy libosadu, sledují historickou stopu původních objektů a svým měřítkem zapadají do celkové struktury zahrady. Největším úskalím je patrně nejednoznačnost nástupu (otevření zahrady ze dvou dalších míst), což má za následek provozní problém s vybíráním vstupného (pokladna je navržena jen ve vstupním objektu čestného dvora). Dispozice vykazují při bližším zkoumání jisté chyby či nelogičnosti: odtržení provozu pokladny od prodejny suvenýrů (vstupní objekt čestného dvora, 1.NP), chybějící bezbariérový přístup (vstupní objekt čestného dvora, 2.NP), WC zaměstnanců přístupné jen z kanceláře správce (vstupní objekt čestného dvora, 2.NP), chybějící šatna pro knihovnu, galerii a přednáškový sál (návštěvnické centrum), chybějící zázemí knihovny - WC zaměstnanci, sklad. V dispozici zázemí kavárny řádil asi nějaký šotek, najdeme tu totiž dvoje šatny a WC žen, překvapivě oddělené vstupy do šatny pro muže a ženy, přičemž ze šatny pro muže je přímý vstup do WC žen, chybí WC zaměstnanců. Vzhledem k velké ploše zázemí a velikosti baru je tu poměrně málo míst k sezení. Architektonický výraz novostaveb je čistý a přiměřený lokalitě. Z hlediska konstrukce by bylo jistě možné navrhnout objekty tak, aby na sebe navazovaly sloupy prvního a druhého podlaží - v některých místech k této neshodě není žádný důvod. Jejich razantní uskakování je sice technicky možné - ovšem za cenu masivních průvlaků. Z formálního hlediska lze práci vytknout nedodržení předepsaného měřítka výkresů v paré pro oponenty (1:200) a nepřesvědčivou graficou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22981