VACH, P. Výroba náhradního dílu plynové rukojeti s využitím 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor vypracoval práci na téma výroby rukojeti pro motocykl. Vycházel z existujího dílu rukojeti. Navrhl variantu rukojeti vyráběnou s pomocí FDM 3D tisku a DLP tisku. Obě rukojeti vyrobit a otestoval. V prvním případě byla rukojeť z klasického termoplastu, v tom druhém nahradil pouze gumovou část rukojeti s vnější texturou. V úvodní části se věnoval rešerši zvolené problematiky 3D tisku. V závěru pak provedl jednoduché technicko-ekonomické zhodnocení. Autor splnil zadání a práci proto doporučuji k obhajobě. K práci mám následující připomínky a dotazy: - Nesouhlasím s popisem vlastností jednotlivých resinů pro sla/dlp tisk na str. 20, například tzv. hard resiny rozhodně nejsou vhodné jako náhrada za ABS. - V závěru práce není vhodné psát co bylo cílem práce. - Doporučuji věnovat větší pozornost grafické úprave například kvalitě obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Varhaník, Matúš

Bakalárska práca pána Vacha sa zaoberá technológiou 3D tlače. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, opiera sa o 35 zdrojov, ktorých skladba je prevažne z web stránok firiem a rôznych portálov. Do budúcna by bolo vhodné tieto zdroje doplniť o indexované vedecké články ktoré sú študentom VUT dostupné. Praktická časť tejto práce spočíva v tvorbe STL modelu a následnej 3D tlače metódou FDM a metódou DLP. Bakalárska práca je rámcovaná ekonomickým hodnotením jednotlivých metód. Študent si v experimentálnej časti osvojil použitie a vhodnosť jednotlivých metód 3D tlače. Štylistika a grafické spracovanie je na slušnej úrovni, autor splnil ciele zadania a preto doporučujem prácu k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139290