CELENG, M. Bezpečnostní aplikace pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hajný, Jan

Cílem práce byla implementace autentizační aplikace na platformě Android. Klíčovými úkoly byla realizace výpočtů s velkými čísly a přenos kryptografických dat přes QR kód. Zadání BP bylo zcela splněno. Po formální stránce jsem nenašel výraznější nedostatky, krom ojedinělých chyb v sazbě, kvalitě obrázků či chybějících referencí na obrázky. Oceňuji aktivní přístup studenta, snahu a jeho zájem o téma BP.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Burget, Radim

V rámci této práce byl implementován program pro měření časové náročnosti výpočtů s velkými čísly pro různé délky operandů a modula a byla implementována klientská a ověřovací aplikace pro zadaný protokol. Zadání bylo splněno a výsledná aplikace je funkční. Práci bych vytknul nekorektní citaci jiných prací a navíc i velké množství citací nerecenzovaných zdrojů. Současně bych také vytknul, že práce by si zasloužila kvalitnější diskutování naměřených výsledků.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 73746