FTÁČNIK, P. Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Student konzultoval řešenou problematiku po celou dobu závěrečného ročníku bakalářského studia. Sestavoval práci samostatně, se zájmem o řešenou oblast. Iniciativně vyhledával zdroje literárních pramenů, aby je mohl použít při návrhu řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Postupoval splněním dílčích cílů a tím i naplnil hlavní cíl řešení v plném rozsahu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vyšel z legislativní rámce bezpečnosti práce a snažil se objektivizovat dílčí oblasti v konkrétních podmínkách zvoleného podnikatelského subjekt.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Použil přístupů, které zhodnotily současný stav a na tomto základu zvolil další přístupy pro danou oblast.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky řešení jsou dobrým základem pro TOP management firmy pro certifikaci a audity v dalším období pro zlepšení podmínek bezpečnosti práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická i jazyková úroveň vystihuje požadavky vysokoškolské práce. Textová část je výstižně doplněna grafy, tabulkami, obrázky a přílohami
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Pracoval se 41ti tituly literárních pramenů, včetně podnikových, které vhodně použil v teoretické části práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dittrichová, Milada

Z práce je patrné, že se autor osobně důkladně seznámil nejen s firemní dokumentací, ale také s výrobním procesem, charakterem prací a stavem pracovišť. Na základě vlastních závěrů navrhuje opatření ke zlepšení úrovně BOZP v podniku, která jsou z finančního i organizačního hlediska realizovatelná. V teoretické části práce chybí popis metody, použité v procesu analýzy rizik, souvisejících s prací, a její výsledky, které by korespondovaly s aplikovanými opatřeními k jejich eliminaci (viz popis jednotlivých pracovišť).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66309