MANA, M. Řídicí systémy CNC strojů a možnosti využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce předkládá dobře zpracované téma. Je znát odborný přístup, kdy autor rozebírá podrobně nejen teorii, týkající se CNC strojů, ale dokáže doložit i praktickou ukázku výstupu navržené technologie v podobě funkčního vzorku součásti, vyrobeného ve školních podmínkách. Materiály, použité pro zpracování, jsou ve většině případů názorně doloženy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Práce je z komplexního hlediska zdařilá, zvláště praktická ukázka je na výborné úrovni. V grafickém podání se vyskytují drobné nepřesnosti včetně chybného zápisu strojírenských jednotek. Velmi dobrá práce s literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49861