MILERSKI, T. Expanze firmy na polský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Diplomová práce je kvalitně zpracována. Velký důraz byl kladen na propracovanost analytické části. Poměrně podrobně jsou zpracovány části dotýkající se právních aspektů. Otázky k obhajobě 1. Jakým způsobem by měla podle Vašeho názoru firma na daném trhu uplatňovat svoji konkurenční výhodu? 2. Co bude nosnou myšlenkou komunikace firmy na polském trhu? 3. Jakým způsobem budete kontrolovat novou aktivitu firmy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Samostatný a iniciativní přístup.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Citace jsou vě většině případů v pořádku, pouze na některých místech se vyskytují nedostatky - např. na straně 25 chybí citace u obrázku 3.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Patrně vinou tisku jsou některé obrázky obtížně čitelné.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část zcela jistě vymezuje východiska použitelná pro zpracování práce. Je otázkou zdy by nebyo vhodné zařadit podrobněji některá tématy týkající se například forem internacionalizačních aktivit, kulturních rozdílů apod.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část má vynikající úroveň a je postavena na konkrétních údajích. Autor práce využil velké množství zdrojů. To platí zejména pro analýzu externích faktorů, která je v kontextu daného tématu nepochybně klíčová. SWOT analýza je zpracována pouze v textové formě a je tak obtížnější se zorientovat v hodnocení pozice firmy.
Odborná úroveň navrhované části C Návrh způsobu vzdorování konkurenci je poněkud obecný a obsahuje zbytečně mnoho obecných informací o jednotlivých konkurenčních strategiích. Oproti tomu zvolená strategie zacílení je vymezena do jistě míry nejasně. Celkově mohly být návrhy systematičtěji propracovány. Bylo by vhodné jasně vymezit nový business model firmy. Plán expanze působí poněkud nesourodě - např. položka "výroba razítka" versus "nábor zaměstnaců".
Přínos a praktické využití návrhu C Práce je celkově přínosná a pro firmu je nepochybně použitelným základem pro plánovanou expanzi. Je otázkou zda pojetí návrhů umožňuje zareagovat na případný úspěch a zajistit potenciál pro větší rozvoj společnosti. Chybí faktory týkající se kontroly expanze
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíle a rozsah zadání byly naplněny na dobré úrovni. Větší důraz byl kladen na sběr a interpretaci informací. To lze s ohledem na záměr expanze na nový trh chápat v zásadě jako pozitivum.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40655