HLAVÁČKOVÁ, P. Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující dotaz" Zdůvodněte, proč jste ke zpracování vybrala právě Směrnici pro pracovních cesty a Směrnici pro odpisový plán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Autorka cíl uvedený v zadání práce konkretizovala (str.11), poněvadž již věděla, že VH atelier, spol. s.r.o.žádné směrnice nemá. Ovšem v závěru práce uvedla cíl který s cílem uvedeným na str. 11 sice souhlasí, ale obecně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Ačkoli v přo tvorbě směrnic musela autorka použít obecné metody (zejména metodu analogie) v teoretických východiscích popsána není žádná
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Eva Fábíková, Ph.D.

Dle mého názoru byl naplněn stanovený cíl práce. Vypracované směrnice jsou konkrétním přínosem pro firmu a budou využity.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71162