LÁZNIČKOVÁ, J. Aplikace pro demonstraci funkce průmyslového robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirgl, Miroslav

Téma bakalářské práce slečny Lázničkové vzniklo na základě požadavků firmy B:TECH, kde studentka zároveň pracuje. Cílem bylo vytvořit demonstrační aplikaci funkce průmyslového robotu s využitím průmyslové kamery. Součástí práce byla rovněž možnost vizualizace na mobilním zařízení. Studentka se tak nejprve musela seznámit s dostupnými komponentami a vývojovými prostředky, nastudovala si potřebnou problematiku a následně navrhla a implementovala požadovanou aplikaci. Výsledek práce bude sloužit k propagačním účelům zadávající firmy. Studentka přistoupila k práci poměrně aktivně a zodpovědně. Ačkoli technickou stránku práce konzultovala převážně v zadávající firmě, o aktuálním postupu mě pravidelně informovala. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, stejně tak práce s literaturou. Po obsahové stránce práce obsahuje vše, co bylo požadováno v zadání, ačkoli některé části by možná zasloužily trochu více prostoru. Bakalářskou práci slečny Lázničkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 92 b/A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Benešl, Tomáš

Cílem studentky bylo navrhnout demonstrační úlohy pro průmyslový robot Mitsubishi a kameru SICK. Textová část práce má 32 stran od úvodu po závěr, což je na spodní hranici rozsahu pro bakalářskou práci. V práci je spousta popisu různých komponent, které se nakonec ani nepoužívají. Zadání hodnotím pro úroveň bakalářského studia jako komplexní. Studentka musela nastudovat teoretický základ k ovládání a programování průmyslových robotů, použití průmyslové kamery a také využít PLC s operátorským panelem. Z elektronické přílohy je zjevné, že funkcionalita, kterou si studentka navrhla pro demonstrační úlohu je funkční dle vytyčených požadavků. Struktura práce obsahuje popis jednotlivých samostatných celků, se kterýma autorka pracovala, ale chybí celkový náhled na celé řešení. Z pohledu oponenta mi tak přijde, že textová část byla tvořena na poslední chvíli bez většího rozmyslu na členění práce. Studentka v závěru zmiňuje přesnost rozpoznávání kamery a v rámci elektronické přílohy je obsažena tabulka s naměřenými daty, avšak z práce není nikde vidět, jakým způsobem se k výsledným hodnotám dopočítala a jakým způsobem bylo měření realizováno. Vzhledem k rozsahu práce myslím, že by tato kapitola byla mnohem přínosnější než dlouhé výtahy z datasheetu jednotlivých komponent. Práce s literaturou a jazyková stránka práce je na velice dobré úrovni. V textu se nachází minoritní množství chyb a neformálních výrazů. Celkově je vidět, že je práce na velice dobré úrovni, a i přes zmíněné výtky (především k textové části práce) studentka splnila všechny body zadání a vytvořila plně funkční demonstrační úlohu. Vypracování bakalářské práce tak svědčí o dosažených znalostech studentky na úrovni bakalářského studia a práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 82 bodů B.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 142561