POPEK, T. Tisk tvarově složitých součástí technologií DLP tisku keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Spusta, Tomáš

Bakalárska práca Tomáša Popka je zameraná na 3D tlač tvarovo zložitých súčastí z keramických materiálov. Cieľom práce bolo pripraviť literárnu rešerš na téma 3D tlače keramických materiálov a následne sa pokúsiť o vytlačenie rôznych, tvarovo zložitých objektov z pripravenej keramickej suspenzie. Práca pozostáva zo stručného teoretického úvodu do problematiky pokročilých keramických materiálov, 3D tlače keramických materiálov a následného postprocesingu (odstraňovania spojív a sintrovania), ktorý čitateľovi poskytuje odrazový mostík pre pochopenie skúmanej problematiky. Na druhú stranu by som uvítal väčšiu iniciatívu a samostatnosť v rešerši, ktorá by sa zameriavala na podmienky 3D tlače keramických suspenzií (energia žiarenia, časy osvitu vs. výška vrstvy, interakcia častíc prášku a žiarenia, a pod.) Je potreba poznamenať, že študent vypracoval väčšinu práce sám, čo však v prípade experimentálnej časti práce nebolo ideálne. Vzhľadom na to, že sa študent do vypracovania práce pustil týždeň pred termínom odovzdania, je experimentálna časť práce uponáhľaná a nedokončená. Získané experimentálne dáta vyzerajú zaujímavo, ale sú nedostatočne prezentované a nie sú žiadnym spôsobom diskutované s literárnymi zdrojmi. Do budúcna by som študentovi odporučil väčšiu mieru iniciatívy pri práci, rešpektovanie vytvoreného časového plánu vedúcim práce a poprípade väčšiu časovú rezervu pri vypracovaní práce (najmä pri diskusii a formulovaní záverov). Na predloženej práci je viditeľný kvalitatívny rozdiel medzi teoretickou časťou a poslednými kapitolami práce. Aj napriek spomínaným nedostatkom predloženú bakalársku prácu odporúčam k obhajobe a hodnotím známkou D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Roleček, Jakub

Předložená bakalářská práce Tomáše Popka je tvořena literární rešerší zabývající se způsobem výroby keramických těles se zaměřením na stereolitografický 3D tisk. Dále také obsahuje experimentální část, kde se autor zabývá přípravou fotocitlivých suspenzí s obsahem oxidu hlinitého pro stereolitografický 3D tisk, samotným 3D tiskem testovacích vzorků, jejich tepelným zpracováním a analýzou vlastností výsledných těles. V práci je pracováno s převážně zahraniční literaturou, teoretická část je členěna poměrně logicky avšak experimentální část je členěna velmi chaoticky, kdy výsledky experimentů nejsou uvedeny ve výsledcích, ale v části, která se zřejmě celá měla jmenovat „Použité materiály a zařízení“, ale z nějakého důvodu se takto jmenuje pouze kapitola 4.1. Kapitola 5 „Výsledky a diskuze“ je opravdu velmi krátká (pouhé dvě strany) a obsahuje pouze výsledky dilatometrie a měření hustot shrnuté do tří útlých tabulek a jednoho grafu. O interpretaci dosažených výsledků se autor pokusil jen velmi nesměle a diskuze s literaturou neexistuje vůbec. I přesto, že práce nese název „Tisk tvarově složitých součástí technologií DLP tisku keramických materiálů“ výsledným tvarově složitým součástem autor nevěnuje prakticky žádnou pozornost a jsou zde pouze uvedeny jejich nepříliš dobré fotografie na Obr. 20 v kapitole 4.7 Slinování. Autor sice pracuje se zahraniční literaturou, ovšem s překladem anglických textů si nedal prakticky žádnou práci a v některých pasážích jen otrocky překládal původní text, aniž by se nad výsledkem jakkoliv zamyslel. Velká část textu v teoretické části má anglickou větnou stavbu a doslovný překlad z angličtiny, zjevně za použití překladače, činí text v některých pasážích značně nesmyslným a složitým na porozumění. Některé doslova přeložené termíny potom v českém jazyce vůbec nedávají smysl. Jako jeden příklad uvádím překlad na straně 9: „pevné zatížení suspenze“, zde se zjevně jedná o automatický překlad z anglického „solid loading of suspension“, kdy se opravdu nejedná o žádné zatížení suspenze, ale o plnění suspenze keramickým práškem. U popisků všech tabulek a obrázků chybí tečky na koncích vět a také všechny citace se nacházejí až za tečkou a ne před ní. I přesto, že předložená práce působí poněkud „řídce,“ dosahuje nutného minimálního počtu normostran a obsahuje všechny formální náležitosti. Přes všechny uvedené připomínky tedy doporučuji, aby předložená práce byla přijata k obhajobě, a celkově ji hodnotím známkou E / dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 137149