VACEK, T. Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bátora, Branislav

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138MW v Prostějově. Práce splňuje všechny body zadání. Student pracoval samostatně s tvůrčím přístupem, což svědčí o jeho zájmu o řešenou problematiku a o dobré orientaci v oblasti řešení ustáleného chodu elektrické sítě. Řešení problému vyžadovalo komplexní znalost částí reální elektrické sítě s ohledem na parametry jednotlivých prvků soustavy i schopnost navrhnout doporučení pro dosažení správných parametrů sledovaného uzlu sítě co hodnotím velmi kladně. Práce je přehledně rozdělena do několika tematických částí. Formální zpracování je až na seznam použité literatury, který zcela neodpovídá normě a dalších méně závažných nedostatků na dobré úrovni. K prácí mám následující připomínky: - Některé zkratky použité v práci nejsou vysvětleny a chybí v seznamu zkratek. Naopak, některé všeobecně známe zkratky jako např. Obr., Tab. jsou nadbytečně uvedeny v seznamu zkratek. - Poměrně často se vyskytují chyby ve formátování odstavců a textu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Opat, Jaroslav

Úkolem diplomanta bylo provést výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV v různých konfiguracích v dané oblasti a s uvažováním souvisejících zdrojů a navrhnout provozní stavy posuzovaného zdroje s ohledem na dodržení parametrů napětí a zatížení prvků sítě. V teoretické části jsou popsány numerické výpočetní metody pro výpočet ustáleného chodu elektrických sítí a popis použitého výpočetního programu. Pro analýzu a výpočet sítě 110 kV z hlediska úbytků napětí, zatížení vedení použil diplomant výpočetní program Vlivy, který je pro tyto výpočty ve společnosti E.ON používán. Konfigurace sítě 110 kV použitá pro výpočet vychází z dispečerského schematu sítě a odpovídá provoznímu zapojení roku 2010 a návrhové konfiguraci. V této části diplomant prokázal praktické znalosti práce s výpočetním programem a pořízením vstupních podkladů pro výpočet. Výpočet ustáleného chodu sítě byl proveden pro několik provozních stavů sítě. Jednotlivé provozní stavy jsou v textu popsány. Diplomant postupoval při řešení standardním postupem, který spočívá ve výpočtu chodu sítě 110 kV a na jeho základě určení hodnot napětí a zatížení prvků řešené sítě v závislosti na zadaném účiníku generátorů posuzovaného zdroje a variantním zapojení souvisejících zdrojů. Výpočty bylo rovněž ověřeno kritérium N-1a vypočten maximální možný dodávaný výkon při dodržení parametrů změny napětí a zatížení prvků sítě. Členění diplomové práce vystihuje problematiku řešeného úkolu. Po formální stránce je diplomová práce zpracována pečlivě a přehledně, výsledky výpočtů jsou uloženy vzhledem k jejich rozsahu v digitální podobě na CD, jako samostatná příloha, což je pro praktické použití lepší. Celkově lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce. Pro zvládnutí této práce se musel seznámit se značným rozsahem energetického zařízení řešené oblasti, způsobem práce s výpočetním programem, zadáváním vstupních hodnot a vyhodnocováním výpočtů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39103