ŠAŠINKA, V. Návrh optimalizace výrobních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazlová, Tamara

Koncepce bakalářské práce je splněna, i za předpokladu, že optimalizace procesů vychází z technologického hlediska optimalizačních kritérií. Základním nedostatkem v práci jsou chybějící výpočty, které jsou podkladem pro návrh opatření v kapitole 4. Otázka k bakalářské práci: Podle jakých kritérií a výpočtů jste určil výsledky v tabulce 5 a tabulce 6 na str. 39.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pelc,, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66476