DÍTĚ, M. Rám historického motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Student předložil bakalářskou práci, která je z poloviny rešeršního charakteru, kde se autor zaměřuje zejména na motocykly české značky ČZ. Další, neméně významná část, se zabývá pevnostním výpočtem konkrétního motocyklového rámu. Autor zde rovněž využil možnost získat cenné zkušenosti při třírozměrném skenování strojních součástí. Text byl zpracováván průběžně a systematicky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Student v práci popisuje postup při renovaci rámu historického motocyklu. V úvodu je popsán historický vznik motocyklu obecně, dále se autor zaměřuje na motocykly ČZ z hlediska koncepčního uspořádání jednotlivých komponent konstrukce motocyklu. Hlavní část práce je věnována rámu a jeho renovaci. Nechybí zde posouzení statické pevnosti rámu, vlivem snižování tloušťky materiálu v důsledku působení koroze. Práce má všechny formální náležitosti, za menší nedostatek bych vytkl špatnou kvalitu některých obrázků, například obr. 16. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64227