FILKOVÁ, N. Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Popelová, Barbora

Diplomantka přistupovala ke zpracování své práce aktivně a využívala konzultace s vedoucí DP i externími odborníky v oblasti 3D tisku. V první části své diplomové práce, provedla důkladnou analýzu současného stavu BOZP a zároveň i 3D tisku vč. jeho využití. Na základě zjištěných výsledků současného stavu, aplikovala metody analýzy rizika přímo na modelu reálné firmy, kde byl umožněn diplomantce přímý kontakt se zaměstnanci vč. poskytnutí potřebných informací. Diplomantka nad rámec stanovených cílů aktivně využila i příležitosti sledování výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí s využitím přístrojového vybavení (a to i přes to, že z organizačních důvodů došlo k opakování měření pouze dvakrát a nelze tak potvrdit získané výsledky). Na základě získaných výsledků aplikace analýzy rizik, navrhla opatření pro snížení míry rizika v jednotlivých kategoriích vč. ohodnocení finanční náročnosti. Na závěr navrhla postup pro hodnocení rizik při zavádění nových technologií do procesu tak, aby byla možná jeho aplikace nejenom pro 3D tiskárny. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sodomka, Petr

Předložená práce se zabývá identifikací, analýzou a hodnocením rizik spojených se zavedením technologie 3D tisku do výrobních procesů. Práce je přehledně rozdělena do dílčích kapitol, které souvisejí s řešenou problematikou. V teoretické části autorka komplexně popisuje legislativu BOZP a seznamuje nás s pojmem a využitím 3D tisku. Praktickou část studentka aplikovala přímo na konkrétní podnik, který se zabývá návrhem a výrobou POS médií a výlohovými dekoracemi. Odhalila rizika na pracovišti s 3D tiskárnami a navrhla možná řešení k jejich eliminaci včetně odhadnutých nákladů. Diplomová práce je zpracována pečlivě a s evidentní znalostí dané problematiky. Předloženou diplomovou práci tímto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108526