BOČAN, T. Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Hlavním cílem bakalářské práce mělo být realizovat návrh možných úprav stávající metodiky výpočtu křivek zastarávání pro různé prvky distribuční soustavy (DS) na základě dostupných statistických dat a dále demonstrovat aplikaci této upravené metodiky pro konkrétní typ síťového prvku. Přestože hodnocená bakalářská práce není z pohledu počtu stran příliš rozsáhlá, tak její obsah je pojat technicky věcně, jsou uváděny podstatné informace a fakta relevantní s danou problematikou, a to včetně poskytování nezbytných souvislostí co, proč a jak je řešeno. Teoretická část uvádí do problematiky rámcových přístupů analyzování pravděpodobností poruch/závad či stárnutí síťových prvků implementovaných napříč regionálními provozovateli distribučních sítí (PDS) v České republice. Blíže je také představena stávající metodika výpočtu křivek zastarávání síťových prvků (konkrétně pro VN kabel) aplikovaná na úrovni společnosti EG.D a.s., jakožto zadavatele odborného tématu práce a poskytovatele vstupních dat pro hodnocení. Součástí představení stávající metodiky je také snaha identifikovat její nedostatky/nekorektnosti či poukázat na skutečný praktický význam pro EG.D a.s., aby tyto byly případně návrhem nové metodiky vypořádány či byl optimalizována její přidaná hodnota pro praxi DS. Samotné těžiště náročnosti práce vnímám zejména v realizované praktické části, tj. v komplexní analýze poruch/závad vybraných síťových prvků DS a z toho plynoucího návrhu nové metodiky jejich hodnocení. V souvislosti s tím vnímám jako odpovídající i množství, typy a charakter referencí využitých v bakalářské práci. V průběhu řešení došlo mimo jiné i k domluvě se společností ČEZ Distribuce, a.s., která pro řešení poskytla také své databázové podklady poruch a závad. Nad rámec prvotního cíle práce, tj. analyzovat pouze data od EG.D a.s., byla proto rozšířena zdrojová základna pro hodnocení. Vzhledem k tomu, že poskytnutá data jednotlivých PDS byla svojí strukturou částečně odlišná, bylo nezbytné nejprve realizovat konsolidaci těchto dat. Přestože konkrétně ČEZ Distribuce a.s. využívá jiných postupů pro hodnocení poruch/závad síťových prvků, cílem práce i nadále zůstával návrh nové metodiky pro EG.D a.s., avšak již nad konsolidovanými daty za dva PDS. Adekvátně tomu je nicméně kriticky komentováno, zda ona konsolidace dat byla/nebyla plně aplikovatelná jako plnohodnotná základna pro novou metodiku. Platí, že ve vazbě na praktické řešení bylo ze strany pana Bočana iniciováno a realizováno hned několik společných schůzek se zástupci obou PDS, zejména právě aby byly nalezeny ideální průniky možných konceptů metodiky s přínosem na její praktické využití. Průběh tvorby návrhu metodiky byl provázen nespočtem podpůrných analytických a statistických hodnocení, na základě nichž, byl představen a následně i „ověřen“ vývojový diagram nové metodiky. Drobným nedostatkem může být, že ne všechny provedená hodnocení jsou nakonec součástí finální práce. Na základě poznatků bylo nakonec v rámci nové metodiky přistoupeno/doporučeno k hodnocení pravděpodobnosti vzniku závady/poruchy v čase naproti původnímu procentnímu úbytku životnosti prvku dle stávající metodiky. Na základě diskuzí s EG.D a.s. bylo pro ilustraci přínosů nové metodiky vybrán konkrétně síťový prvek/betonový podpěrný bod a dosahované „výsledky“ byly dostatečně přiblíženy a diskutovány. Cíle bakalářské práce vnímám jako zcela naplněné. Z pohledu vedoucího bakalářské práce konstatuji, že student Bočan přistupoval ke zpracování dílčích bodů zadání koncepčně a svědomitě napříč celým akademickým rokem. Domnívám se, že je vhodné také v posudku uvést, že při uskutečnění celé řady společných konzultací se zástupci PDS byl pan Bočan schopen vést odpovídající „odborný dialog“ a demonstroval vždy dobrou znalostní připravenost. Předloženou bakalářskou práci považuji za zdařilou a hodnotím ji 95 b., tj. známkou A. Otázky: V bakalářské práci na str. 30 uvádíte: „Jelikož původní metodika s procentuálním úbytkem životnosti v čase (tzv. křivka stárnutí) neudávala zcela relevantní informaci o stavu zařízení …“. Můžete prosím detailněji přiblížit?

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Malínský, Vladimír

1.Bakalářská práce plně odpovídá uvedenému zadaní. Oceňuji porovnání řešení problematiky křivek stárnutí v jednotlivých distribučních společnostech. 2.Struktura bakalářské práce a návaznost jednotlivých bodů je logická a odpovídá způsobu (metodice) řešení zadaní. Oceňuji srozumitelnost textu bez nadbytečné slovní „omáčky“. 3.Pro účely bakalářské práce bylo ideální zpracování dat v MS Excelu. Pro implementaci metodiky v EG.D bude nutná implementace v prostředí SQL. 4.Oceňuji vytvoření obecného algoritmu nové metodiky výpočtu křivek stárnutí, který na základě analýzy v této bakalářské práci umožňuje aplikovat tuto metodiku v rámci EG.D. Oceňuji, že nová metodika umožňuje určení pravděpodobnosti vzniku závady v čase oproti procentuálního úbytku životnosti v čase. Toto výrazně rozšiřuje možnosti využití křivek stárnutí v různých oblastech. 5.Výběr studijních materiálů odpovídá zadání. Oceňuji použití podkladových dat nejenom EG.D ale i ČEZ distribuce. Tímto je rozšířen rozsah dat pro jejich statistické zpracování a získání přesnějších výsledků. 6.K jazykové a formální stránce zpracování bakalářské práce nemám připomínek. 7.Přínosem je vytvoření křivek stárnutí pro podpěrné body VN na reálných datech EG.D a ČEZ distribuce. Toto umožňuje požít tyto výsledky pro podpěrné body VN přímo v praxi. Metodika vytvořená v bakalářské práci je podle mě použitelná nejenom c rámci EG.D a ve spolupráci i v jiných distribučních společnostech. 8. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 100 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 142377