VOJSOVIČ, M. Mutantní protein p53 a jeho vazebné a transaktivační vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázda, Václav

Ve své diplomové práci se Bc. Matúš Vojsovič věnoval studiu mutantních forem proteinu p53 zejména v kvasinkovém izogenním systému. V rámci úvodu své práce popsal strukturu a funkci proteinu p53 se zaměřením na mutanty proteinu p53, které se vyskytují nejčastěji u lidských nádorových onemocnění. V experimentální části úspěšně izoloval a testoval mutantní proteiny p53 v různých systémech in vitro a také in vivo v kvasinkovém expresním systému. Zvládl celou řadu pokročilých molekulárně biologických metod a získal originální výsledky, které úspěšně zpracoval ve své diplomové práci. Při zpracování své diplomové práce prokázal dobrou orientaci ve studované problematice a vypracoval hodnotnou teoretickou část, stejně tak se mu podařilo čtivě zpracovat, komentovat a diskutovat experimentální výsledky. Proto celkově hodnotím práci a přístup studenta jako výborný a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němcová, Andrea

V předložené diplomové práci se Bc. Matúš Vojsovič zabýval mutantním proteinem p53 a jeho vazebními a transaktivačními vlastnostmi. Díky celosvětové zvyšující se prevalenci nádorových onemocnění je téma velice aktuální. Teoretický text diplomové práce představuje ucelenou literární rešerši, která poskytuje čitateli vyčerpávající vhled do problematiky. Rozsah i kvalita zpracování této části svědčí o výrazně aktivním přístupu studenta k řešení v dané oblasti. Bylo využito obdivuhodné množství literárních zdrojů převážně od zahraničních autorů. V praktické části práce bylo provedeno množství biologických a analytických experimentů, přes izolaci plazmidové DNA a proteinů, analýze proteinů pomocí PAGE-SDS s následnou chemiluminiscenční detekcí, dále byly využity metody EMSA a AFM ke sledování vazebné aktivity proteinů s DNA, až po analýzu transaktivačního potenciálu. Z výsledkové části tedy plyne, že student musel prokázat jistou míru samostatnosti, orientace v dané oblasti a plánovaní při časově náročných experimentech. V rámci výsledkové části kladně hodnotím práci se získanými daty, kde se přístup studenta odrazil v jejich shrnutí a interpretaci v diskuzi, která je proložená s aktuální odbornou literaturou. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm výborný (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139026