TURINSKÝ, M. Firmware pro kalibrátor částečných výbojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Petr

Zadání práce vycházelo z potřeb firmy ModemTec a cílem práce bylo vytvořit firmware pro kalibrátor zařízení na detekci částečných výbojů, přičemž samotný HW kalibrátoru byl dodán zadávající firmou. Pro úspěšné vyřešení zadání se autor musel seznámit alespoň rámcově s problematikou částečných vývojů a jejich detekce, s hardwarem kalibrátoru a s vývojovým prostředím pro použitý mikrokontroler řady STM32L. Vzhledem k tomu, že kalibrátor musí být napájený z akumulátoru, musel autor rovněž řešit problematiku tvorbu energeticky úsporné aplikace. Autor po celou dobu řešení zadání pracoval samostatně a iniciativně. Zadané dílo dokončil včas a ve velmi dobré kvalitě. Vytvořený firmware autor dokumentuje především formou zjednodušeného vývojového diagramu, který je v textu práce komentován, stejně jako drivery jednotlivých použitých periferií. Vzhledem k tomu, že autor svým firmwarem oživoval nový hardwarový produkt, tak se při řešení práce musel potýkat i s nedostatky, které v dodaném hardwaru postupně odhaloval. Je nutné ocenit, že v závěru práce autor zhodnotil dosažené výsledky a navrhl další možná vylepšení. Vzhledem k napájení z akumulátoru v práci postrádám analýzu energetické bilance z pohledu spotřeby jednotlivých periferií a subsystému. Celkově je však nutné konstatovat, že realizované dílo i samotná bakalářská práce má velmi dobrou úroveň obsahuje minimum překlepů. Seznam citované literatury je adekvátní. Předložená bakalářská práce dokumentuje velmi dobrou odbornou úroveň autora. Hodnocení: B/87 bodů

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Baštán, Ondřej

Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit firmware pro kalibrátor částečných výbojů vyráběný společností ModemTec. Zadání bylo ryze praktické a vyžadovalo pokročilé znalosti z oblasti embedded systémů. Formální stránka práce je na dobré úrovni. V textu se vyskytují stylistické a formální chyby. Práce je velmi stručná a svým rozsahem se pohybuje kolem spodní hranice doporučeného rozsahu. Využití literárních zdrojů odpovídá typu zadání. V první kapitole autor seznamuje čtenáře s pojmem „částečné výboje“, s poskytnutým HW kalibrátoru a možnostmi tvorby FW pro poskytnutý HW. V následující kapitole je popsán návrh FW řešení obsahující analýzu plánovaného využití periferií mikrokontroleru. Kapitola 3 již popisuje implementaci FW. Obsah této kapitoly odpovídá předloženým zdrojovým kódům jejichž kvalita je na velmi dobré úrovni. Poslední kapitola hodnotí dosažené výsledky a navrhuje drobné úpravy pro finální verzi HW a FW. V této kapitole by bylo vhodné lépe popsat postupy při ověřování funkcí přístroje a následně i výsledky těchto testů. Předložená práce je i přes drobné formální výhrady na velmi dobré odborné úrovni a vypovídá o autorových bakalářských schopnostech, proto navrhuji hodnocení 85b, B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 142693