ŠLOSAR, V. Anenská brána [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Nezastavěné, pohledově dominantní nároží v jedné ze dvou z nejstarších brněnských ulic je velkou architektonickou výzvou. Bakalář Viktor Šlosar ji zvládl. Trojice domů logicky ukončuje ulice Pekařskou a Anenskou a vhodně je propojuje krátkou atraktivní uličkou, jak tomu bylo koneckonců i v historii. Méně atraktivní bude zřejmě slepý parter z ulice Pekařské. Objemem vychází stavby vstříc požadavku potencionálního investora, nicméně svou výškou nepřevyšují navazující zástavbu ulice Pekařské. Architektonické řešení je akceptovatelné, předsazená kovová fasáda by mohla vrhat zajímavé stíny, severozápadní průčelí ulice Pekařské si toho užije ale jen po velmi krátkou část dne. Některé půdorysy a řezy jsou poznamenané chybějícím časem na přesvědčivější grafické zpracování. Práce je komplexní a prokazuje, že student Viktor Šlosar zvládá požadavky architektonického řemesla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Student Viktor Šlosar pracoval na zadání kontinuálně, samostatně a svědomitě. Lze ocenit, že v rámci shánění podkladů si trojice bakalářů se stejným tématem doplnila znalost terénu vlastním geodetickým zaměřením. Návrh se opírá o systematickou analýzu dostupných dat o řešeném a souvisejícím území.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Eichlerová, Eva

Tato bakalářská práce řeší náročné zadání zástavby městské nárožní proluky. Pro objasnění navrhovaného řešení jsou předloženy všechny požadované přílohy. Autor prokazuje, že je schopen analytického a koncepčního myšlení, avšak v oblasti prezentace projektu a architektonického navrhování bude třeba získat více jistoty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Projekt pracuje se zástavbou nárožní proluky třemi samostatnými objekty, které jsou propojeny v podzemí společnými parkovacími plochami. Výhodou tohoto řešení je, že navrhované hmoty domů navazují na rozdílné výšky terénu i zástavby v ulici Pekařská a Anenská. Vzájemný odstup budov je velkorysý a je věnován veřejnému prostoru, který je řešen jednoduše - jako dlážděná plocha se stromy. Orientace vstupů na vnitřní prostranství, vjezdu do podzemí a vstupů do objektu je správná. Chybou je slepý parter objektu při Pekařské ulici.
Provozní řešení D Podzemní podlaží určená parkování se jeví navržena správně. Nadzemní podlaží každého ze tří objektů nabízí smíšené funkce, přičemž dva z nich je mají smíšeny téměř ve všech patrech. I když jsou posunuty do mezipatra, využívají společné schodiště a výtah. Je patrné, že návrh tří samostatných budov v tomto postavení je nevýhodou z hlediska oslunění těchto jednotek.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je popsáno adekvátním způsobem k navrhovaným budovám. Popis technického řešení je uspokojivý.
Architektonické řešení D Budovy jsou architektonicky komponovány spíše jako bodová zástavba ve volném prostoru, i když dvě z nich jsou navázány na uliční frontu. Ze zobrazení není jasně patrné, jak na ni navazují. Měřítko fasád je drobné a předsazení rámového pláště před stěnu s okny může být svou plasticitou reakcí na štukové historické fasády v okolí. Jeví se však velmi výrazné. Kladem je souvislé měřítko pláště, které obchází i nároží budovy.
Formální úroveň D Projekt obsahuje všechny požadované náležitosti. Výkresy jsou zpracovány jednoduše, místy až nedostatečně. Legendy u půdorysů jsou neúplné a pro orientaci chybí označení nadzemních objektů. Je doloženo velké množství vizualizací pro objasnění návrhu.
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 142190