STRÁNSKÝ, J. Alternativní zdroje energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škvařil, Jan

Bakalářská práce má rešeršní charakter a pojednává o alternativních zdrojích energie. Autor se věnuje jednotlivým zdrojům, jejichž potenciál poté v textu hodnotí. Práce je logicky strukturovaná a má dobrou úroveň jak po stránce obsahové tak i formální. Dali by se jí vytknout některé nedostatky, jako je odkazování na obrázky. (např. na str. 16 a 19 neodpovídají čísla obr.) Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Práce je koncipována jako rešerše vedoucí k seznámení se s danou problematikou. Což s ohledem na zadání a obecné zaměření bakalářského studia řešitele splňuje zadání. Práce je graficky a stylisticky relativně dobře zpracovaná, až na pár drobných překlepů. Je třeba zmínit dobré logické rozložení celé práce a dobrou přehlednost. Dále by se daly vytknout nějaké formální chyby jako je chybějící strana 14. Práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37642