STANKOVIČOVÁ, J. Change management v prostředí vybraných sportovních organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Blahutková, Marie

Protože studentka prokázala schopnost samostatné práce prokázala schopnost práce s literaturou a práce splňuje požadavky na ni kladené, doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Autorka doplnila výzkumné šetření do vlastní práce a navrhla změnu v přístupu k change managementu ve vybrané sportovní organizaci. Při zpracování úkolů spolupracovala aktivně a prokázala schopnost řešit stanovené úkoly.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A K výzkumnému šetření doplnila autorka další metodu pozorování a dotazníkového šetření včetně dalších analýz dokumentů. Vybrané a použité metody jsou pro zpracovanou problematiku práce adekvátní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Ze získaných výsledků se autorka pokusila navrhnout další inovace pro vybraný sportovní klub. Poté co zjistila vliv inovací na práci managementu ve sportovní organizaci, pokusila se navrhnout další změny pro modernizaci řízení firmy.
Praktická využitelnost výsledků A Získané výsledky jsou v praxi dobře uplatnitelné, nejen ve sledované sportovní organizaci, ale je možné je využívat i v jiných institucích se zaměřením na tenisový klub v menším městě.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je logicky uspořádaná, postup odpovídá potřebným požadavkům. V teoretické části práce se autorka zaměřuje na analýzu stávající literatury, která se týká problému její práce, zejména na change management a na sportovní management a jeho uplatnění v podmínkách tenisového sportovního klubu. Použitá terminologie je odpovídající pro manažerskou práci, odborná jazyková je na solidní úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Studentka prokázala schopnost pracovat s informačními zdroji. Literární zdroje v práci využívané jsou adekvátní pro vybrané téma.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nováková, Svatava

Teoretická část je dostatečné obsáhlá a dokládá přehled studentky o dané problematice. Analytická část je dobře zpracovaná. Výsledky pro praxi jsou použitelné Práci doporučuji k obhájení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem práce bylo zhodnotit situaci v tenisovém klubu v Piešťanech a na základě analýz, řízeného rozhovoru, ankety mezi pracovníky podat návrhy na inovace. Porovnat změny v řízení inovací před implementací navrhovaných změn a po nich u konkrétního klubu. Pojem tenisová akademie není v práci uvedena.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A K řešení stanovených cílů byly zvoleny metody analýza dokumentů, polostrukturovaný rozhovor, pozorování, anketa, dotazník, PEST analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza, návrhy inovací, zpracování závěrů pro praxi a teorii.Zvolené metody odpovídají tématu práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Studentka prokázala schopnost interpretovat získané výsledky v praxi. Ze získaných výsledků provedla návrhy inovací change managementu u konkrétního tenisového klubu.
Praktická využitelnost výsledků B Vybrané návrhy jsou v praxi použitelné, a studentka je uplatnila i v konkrétním tenisovém klubu, i když návrhy inovací change managementu budou vždy rozdílné dle konkrétního sportovního klubu.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň, odpovídá požadavkům je v souladu se sportovním managementem.
Práce s informačními zdroji A Studentka dostatečně využívala informační zdroje. Použité zdroje jsou v souladu s citační normou.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 88154