BENEŠ, M. Procesní řízení zakázky ve výrobní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována po celou dobu posledního roku studia a také v podmínkách podnikové praxe. Podněty a připomínky, které vznikly při konzultacích, byly rychle zapracovány do řešení dané problematiky, Při obhajobě práce je vhodné položit následující dotaz:: Jak je nutno připravit práci na CNC stroji, který již delší dobu není v provozu, k práci na zakázkám z pohledu informačních i věcných toků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl, podložený dílčími cíli, byl v celém rozsahu zadání splněn. Splnění cílů povede k rozvoji podnikání cestou nárůstu poskytovaných služeb zákazníkům.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup zpracování vyšel z teoretického základu a na něj navázala analýza současného stavu průběhu zakázky podnikem u každé činnosti zakázky. Návrh pracoval s uvedenými metodami v teoretické části práce a vhodně je aplikoval do zpracování dalších částí práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z možné realizace návrhů v dílčích oblastech vyplynula znalost prostředí a vybavenost jednotlivých činností technikou i informační technologií, což se projevilo v předložených návrzích
Praktická využitelnost výsledků A Vzhledem k tomu, že podnikatelský subjekt je malá firma, tak realizace návrhu bude snadná a dostupná v reálném čase
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti i uspořádání práce vykazují schopnost samostatné odborné práce včetně grafického zobrazení. V celé práci je vhodně použita odborná terminologie i správná jazyková kultura
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla sestavena na základě odborné literatury a to jak knižní, tak i internetové a samozřejně i dat z podniku. Způsob zpracování práce vykazuje znalost legislativy z oblasti citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Cíl PB byl naplněn, oponent oceňuje praktické poznatky i závěry, které jsou navrženy. Doporučuji BP k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl BP je návrh nového řešení zakázkového řízení v malém podniku ( 4 prac + 2 brigádníci). Výhodou je, ža tam autor sám pracije a celý provoz dokonale zná.Splnění cíle vidí v nasazené ERP systému, vybral POHODA E1. Tím cíl splnil, a navíc se zabývá využitím CNC stroje, který je od roku 2013 nepoužívaný.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení je standardní, od teorie k inovačním návrhům s vyhodnocením ( odhadem) jejich přínosů. Možná by měl vysvětlit použití analýzy SLEPTE, oponent soudí, že to úzce nesouvisí s řešenou tématikou.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z analýzy autorovi vyplynuly závěry ( uvádí 3) jako úzká místa v podniku. Tyto návrhy na opatření konkrétně řeší a jistě předkládá vedení malé firmy k realizaci.
Praktická využitelnost výsledků A Všechny výsledky jsou realizovatelné, a přinesou jak " tvrdé" efekty, tak i " měkké" v podobě zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura BP je logická a běžná, vyvážená, terminologická úroveň výborná. Jazyková úroveň výtečná.
Práce s informačními zdroji A BP obsahuje dostatečně velké množství literárních zdrojů, i dalších odkazů.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139904