MENOUŠEK, L. Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student zpracovával téma soustředěných vinutí synchronních strojů s PM. Ačkoliv je toto téma na bakalářskou práci dosti náročné, jeho řešení mohlo dosáhnout zcela jiné úrovně, pokud by na něm student nezačal intenzivně pracovat až v krátké době před termínem odevzdání. Z důvodu nedostatku času pak nebyly jednotlivé body zadání kvalitně zpracovány a výsledky zkonzultovány. Přes výše uvedené, s ohledem na náročnost tématu, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Autor se v bakalářské práci zabývá analýzou soustředných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety. V prvních třech kapitolách se auto zabývá obecnými vlastnostmi a rozdělením permanentních magnetů, konstrukcí jednotlivých částí motoru a popisem PMSM. Čtvrtá kapitola obsahuje šest převzatých obrázků víceméně bez jakéhokoliv popisu. V páté kapitole autor provedl simulaci motoru 12/10 s jednovrstvým a dvouvrstvým vinutím pro lineární a nelineární magnetizační charakteristiku. V šesté kapitole se auto zabývá analytickým výpočtem motoru a jeho ověřením v programu FEMM. V sedmé kapitole je provedeno porovnání navrženého motoru 12/10 a 18/16. Z hlediska formálního zpracování je předložená práce psána relativně pečlivě s občasnými překlepy a prohřešky proti české gramatice. Po obsahové stránce není práce členěna nejpřehledněji. Řada kapitol je bez jakéhokoliv popisu a čtenář si sám musí vyvodit závěry. V textu chybí odkazy na téměř všechny obrázky a jejich kvalita také není nejvyšší. Hlavním cílem práce byla analýza soustředných vinutí, tomuto úkolu se autor v práci velmi neobratně vyhýbá a většinu analýzy nechává na samotném čtenáři. I přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 71126