FIALOVÁ, O. Řízení logistického toku výrobního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Teoretická a praktická část práce spolu souvisí pouze okrajově. Navržené řešení nevyplývají jednoznačně z analytické části. Samotné řešení jsou velmi diskutabilní s ohledem na chybějící informace. Autorka zpracování práce nekonzultovala s vedoucím práce. Práci považuji za velmi slabou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části E Navrhované řešení problému nejsou podloženy žádnými údaji. Z textu práce nevyplývá, jak zásadní je řešení problému právě navrženými způsoby, zejména s ohledem na cíle podniku.
Přínos a praktické využití návrhu E Z analýzy současného stavu v podniku nevyplývá, zda problémy z opožděním zakázek je nutno řešit. Z návrhu rozložení prostor nejsou rozmístěny pracoviště a naznačené toky materiálu. Autorka nezmínila využití možnosti kooperace pro řešení problému.
Iniciativa a samostatnost při zpracování D Autorka v průběhu studia své dílčí výsledky ani finální podobu bakalářské práce s vedoucím práce nekonzultovala. Celou práci zpracovala plně samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 E Autorka nepoužila doporučenou literaturu. V použitých zdrojích uvádí neodbornou literaturu a na tyto zdroje chybí odkazy v textu práce.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E V teoretické části práce je obrázek č.2 bez dalšího popisu v textu a pojmy uvedené v obrázku nejsou blíže vysvětleny.
Splnění cíle a rozsahu zadání E Analýza jednotlivých činností logistiky byla provedena pouze částečně.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) E Práce ve své teoretické části zabývá logistikou zejména s pohledu dopravy. Teoretická část nekoresponduje s dalšími částmi práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E Uvedenou potřebnou technickou dokumentaci pro výrobu výrobku shledávám jako nevyhovující. Přílohy práce nesouvisí s řešenou problematikou.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Něnička, Jakub

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 54798