RICHTER, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Vzhledem k tomu, že student vypracovával bakalářský projekt na svém studijním pobytu na univerzitě v Brightonu, neměla jsem možnost práci osobně konzultovat. První elektronické náhledy jsem od Jiřího obdržela ke konci semstru - v podobě, kterou již kvůli časové tísni nebylo možné zásadně připomínkovat. Ve finále tedy student předložil práci se zajímavým urbanistickým konceptem: zastavuje pouze jižní část předpolí formou originální architektonické struktury. Zajímavý prostorový koncept novostavby je však oslaben nepřiměřeným konstrukčním řešením, mám na mysli zejména netektonické vyskládávání oblých tvarů liniovými prvky přihradovin. Provizorní charakter konstrukce působí nepatřičně. Konstrukce střech skleníku je poněkud masivní a zbytečně ubírá světlo rostlinám. Severní část předpolí je prostorem bez identity, zahradní úpravy nejsou patřičně dokumentovány a působí formálně. Výkresová dokumentace je provedena poněkud schematicky, zasloužila by si důslednější propracování. Zcela chybí dispozice budov čestného dvora. Formální úprava práce je působivá. Přikládám hodnocení Tonyho Robertse, vedoucího práce v Brightonu: "The choice of site is very interesting but also very difficult. There are many historical parameters which perhaps should be taken into account. Jiri richter has decided to play his project against the formality of the historic gardens. To do this he has moved to the least active part of the gardens was a strategic decision in order to allow the existing gardens to function as they do. The move through the main existing building and utilize it as reception and then out into the (now disused) vegetable gardens which we make a visitors pavilion centred around growing. By treating the roof of this visitors pavilion as a landscape the visitor can view the rest of the gardens from a different perspective. The choice of forms + using timber for structure and cladding creates a distinctive opposition to the more formal planning and materials of this classic garden." Otázky a náměty k obhajobě: Viz výše - slovní hodnocení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Mikulášek, David

Celkový přístup k řešení zadání je velmi sympatický a jednotlivé kroky jsou graficky dobře zdokumentovány. Dochází zde ale k několika logickým nesouladům, které snižují hodnotu celé práce. Uvedení Holandské a Pomerančové zahrady do původního stavu je v pořádku. Ale úvaha o týrání zvířat např. ve voliéře (není nutné uvádět zahradu do původního stavu až takto razantně) je na delší diskusi. Její výsledek - přesun objektu do jižní části - je ale zajímavý. Nové osy definované v jižní části - mezi vstupy a původními objekty - jsou ale definovány špatně. Původní objekty jsou objekty zázemí a nelze je dávat na úroveň kompozičním osám zahrady. Přesto ale i v jižní části , na základě (dle mého mylných) studentových úvah, vznikla zajímavá koncepce "buněk" a prostorového členění v různých výškových úrovních. Jejich propojení terasami však vidím jako zbytečné, zbytečně složité a nefunkční se spoustou zbytečných ploch. Pokouší se zde stavbou nahrazovat jakousi terénní modulaci, přitom může terénní modulaci použít přímo. Přesto navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení C
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22994