BITTNEROVÁ, M. Demokratická architektura – Kamenný vrch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Palaščak, Michal

Zadání bylo náročné v hledání tvaru a funkce stavby v generickém prostředí sídliště. Projekty nabízí různé úhly pohledu, formálně a technicky jsou na uspokojivé úrovni.“ Zajímavý návrh. Monika by potřebovala více času a rozvahy pro lepší výsledek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Studentka pracoval dobře v průběhu celeho semestru, pravidelně konzultovala.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Sitar, Tomáš

Netradiční zajímavé zadání práce, dobře a kreativně zpracované.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Slečna Bittnerová na základě podrobných analýz a zajímavého zadání čtyř na sebe navazujících objektů, navrhla ve své práci řešení, které umožňuje pasantům využívat stávající křižovatku pěších tras k volnému prostranství a jeho využití jako budoucího „central parku“. Svým návrhem neomezuje chodce, naopak tento prostor zatraktivňuje a vybízí návštěvníky k objevování tohoto polyfunkčního objektu. Jistě by zlepšil využití dané oblasti i kvalitu života obyvatel, nejen sousedních panelových domů.
Provozní řešení B Dispoziční a provozní řešení reflektuje potřebu volné dispozice v patrech s kulturními provozy, proto jsou sociální zařízení soustředěny jen v hygienických patrech, jistě trochu diskutabilní řešení. Efektní je dvoupatrové prosklené atrium v úrovni střechy sousedního objektu. Důležité je řešení vertikálních komunikací objektů. Jeví se jako dostatečné i z hlediska požární bezpečnosti.
Technicko konstrukční řešení B Zajímavé konstrukční řešení v podobě betonových pilířů, jádra a rámové ocelové konstrukce je náročnější na statické posouzení a počítal bych s možnými dodatečnými úpravami projektu. Řešení trojvrstvé fasády a její barevné provedení slouží i pro rozdělení jednotlivých funkčních prostorů.
Architektonické řešení B Poměrně originální objekt „vertikálního kulturního domu“ je v souladu s měřítkem sousední zástavby a navazuje na ni i svým pragmatickým ale atraktivnějším industriálním výrazem. Zvyšuje sice výškovou hladinu, ale je to z důvodu zachování stávající zeleně a potřebných pěších tras pod objektem. Pozitivně působí prolínání čtyř funkčních hmot objektu. Negativem řešení je snad jen odstup od panelového domu přes proluku, resp. jeho částečné zastínění jihozápadním odpoledním sluncem. Svým konceptem ale autorka ukazuje, že panelová sídliště není nutno vnímat pouze jako negativní prostředí z filmu Panel story.
Formální úroveň A Grafická úroveň prezentace je na vysoké úrovni. I struktura a přehlednost informací je dobrá. Kladně hodnotím náznak vytvoření určitého image - vizuálního stylu (logotyp KAM - předpokládám odvozen od názvu lokality v kombinaci s přímým oslovením budoucích návštěvníku a pestrou paletou možností kulturního vyžití v objektu), protože marketing takového zařízení bude důležitý.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 142203