FIKEJS, O. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Práce se postupně vyvíjela od ubytování charakteru velkorysých studentských bytů k výsledné podobě s centrální chodbou. V této podobě ale dochází k množství provozních komplikací, které zbytečně snižují hodnotu jinak přehledně a čistě zpracované práce. Otázky a náměty k obhajobě: - konstrukční řešení střechy (deska 100 mm, TI 120 mm)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student pracoval samostatně, víceméně individuálně. Postupné rozvíjení zvolené koncepce završil, pro vedoucího práce překvapivým ztvárněním fasád.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Vysloužil, Ondřej

Návrh je hmotově citlivě vyřešený, stavba má příjemné proporce, sympatický je kreativnější přístup při hledání estetického vyznění stavby, oceňuji nasměrování hlavního vstupu do nároží a snahu o nalezení rovnocenného protipólu ke školním budovám na druhém břehu řeky. Respektuji, že studentský život má zde vytvořen vlastní mikrosvět v podobě uzavřeného dvora, nelze však přejít fakt, že návrh je po všech stránkách málo propracován, počínaje fasádou, konče prezentací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autor pracuje s motivem výrazného nároží, ale přesto nechává vyniknout sousední hotel Austerlitz. Stejnou měrou jej respektuje i v provozních vztazích, kdy při řešení dostavby bloku nechává velkorysý průjezd k dvorní části hotelu, i když na úkor sousedního pozemku. Diskutabilní je však vjezd k výtahu do garáží vůči nevelkému hotelovému parteru. Navržená uliční fronta do Vídeňské ulice citlivě klesá k nízkému objektu na ulici Kamenné. Navrhovaný studentský objekt má zvýrazněný vstup na nároží a obrací se tak ke křižovatce na Poříčí a ostatním školám. Studentský život se odehrává uvnitř objektu a v poloatriu.
Architektonické řešení C Dům se jakoby skrývá za perforovanými deskami fasády, které se pouze na nároží rozevírají a zvýrazňují hlavní vstup. Perforaci tvoří kruhové otvory a samotné desky jsou děleny na menší části, což fasády rytmizuje, měřítkově přibližuje okolí, ale ne dostatečně. Zvolený koncept je výrazově velmi silný, avšak musím zde autorovi vytknout, že zůstal pouze na začátku cesty. Průrazy na střešní terasy jsou umístěny rozpačitě a prosklené plochy parteru jsou pouze naznačeny. Účinek nároží je následně degradován samotným detailem vstupu – příchod kolem sociálek, odbočení u recepce. Vstup má být jednoznačný, přímý. Zajímavě je pak řešen navazující různě prosvětlovaný schodišťový prostor, tvořící těžiště kolejí, jako významné místo setkávání. Nabízí se otázka, zda by nešel jiným způsobem řešit tubus výtahu, a bylo by tak možno zopakovat motiv otevření nároží, ale do vnitrobloku. Dále by zajímavě mohl působit prostor dvoupodlažní menzy, vizuálně i provozně propojující ulici s pobytovou terasou ve vnitrobloku.
Provozní řešení D Bráno směrem od suterénu: šikmá stáni jsou příjemná na zajíždění, avšak v návrhu vzniká velké množství nevyužitých rohů. Koncepce s autovýtahem je na zvážení. V parteru budovy se nachází velkorysá menza i pronajímatelné prostory. Zázemí je odpovídající a vstřebalo by i reálné technické zázemí pro budovu. Všechny hlavní funkce jsou provozně napojeny na nároží, což je v souladu s konceptem. V nároží však překáží místnosti sociálního zázemí. Prostor vnitřního dvora s vazbou na možnosti v parteru je příjemný. Hlavní náplň objektu – studentské koleje, je ve znamení experimentování s různými kapacitami obytných buněk a tím i možnostmi soužití různě velikých skupin studentů. Zde by bylo v některých případech vhodné posílit sociální zázemí. Horní pobytovou terasu bych se přimlouval vynechat a raději posílit význam spodní terasy v poloatriu.
Technicko konstrukční řešení E Zvolený konstrukční systém je adekvátní. O fasádě již byla řeč, ale nutno dodat, že přímo vybízí ke kreativnímu přístupu k detailům (např. způsobu zastínění). Pozor na zakládání na břehu řeky.
Formální úroveň D Výkres situace je zbytečně zatížen sítěmi, naopak by bylo dobré zdůraznit strukturu zástavby. Výkresy jsou dobře čitelné, barevné zvýraznění funkcí pomáhá orientovat. Chybí perspektivy, jež by návrh lépe ilustrovaly – např. prostory v parteru.
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 39681