HANDLÍŘOVÁ, G. Využití difúzního denuderu pro stanovení biogenních těkavých organických sloučenin v ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křůmal,, Kamil

Předložená diplomová práce Bc. Gabriely Handlířové je zaměřena na stanovení optimálních podmínek pro vzorkování biogenních těkavých organických sloučenin (BVOCs) v ovzduší pomocí difuzního denuderu se stékajícím filmem absorpční kapaliny. Odebrané vzorky byly následně analyzovány plynovou chromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií. Výhodou difuzního denuderu je odběr vzorků BVOCs v krátkých časových intervalech, a tedy sledování rychlých změn koncentrací BVOCs v ovzduší vlivem fotochemických reakcí se vzdušnými oxidanty. Diplomová práce byla provedena v laboratořích Oddělení analytické chemie životního prostředí na Ústavu analytické chemie AV ČR. V teoretické části se studentka nejprve krátce věnovala přírodním a antropogenním zdrojům těkavých organických sloučenin (VOCs) a poté se detailněji zaměřila na biogenní VOCs, konkrétně na funkce BVOCs v souvislosti s reprodukcí rostlin a obranou proti biotickému a abiotickému stresu, dále na dopady BVOCs na chemii troposféry a na vlivy prostředí na emise BVOCs. V poslední kapitole byly popsány různé metody pro stanovení VOCs. V experimentální práci studentka studovala závislosti účinností záchytu BVOCs (celkem 19 sloučenin) v difuzním denuderu na různých teplotách v denuderu, průtocích nasávaného vzduchu do denuderu, relativních vlhkostech nasávaného vzduchu, průtocích absorpční kapaliny a různých typech absorpčních kapalin. Na základě dosažených výsledků studentka navrhla optimální podmínky pro odběr BVOCs z ovzduší využitím difuzního denuderu. Experimentálně zjištěné účinnosti také porovnala s teoreticky vypočítanými. Studentka na své diplomové práci pracovala již od 4. ročníku a získala tak velké množství dat. Během experimentů pracovala samostatně a byla schopná řešit problémy, které experimenty provázely. Během své práce si také osvojila plynovou chromatografii s hmotnostní spektrometrií a vyhodnocování chromatogramů pomocí software Agilent OpenLab Data Analysis. Studentka svou práci zpracovala přehledně a závěry se snažila formulovat jasně a srozumitelně. Data byla pravidelně konzultována. Diplomová práce disponuje celkem 131 literárními zdroji (převážně odborné a anglicky psané publikace), což dokazuje, že studentka dokáže pracovat s informacemi. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Komendová, Renata

Diplomová práce s názvem „Využití difúzního denuderu pro stanovení biogenních těkavých organických sloučenin v ovzduší“ studentky Bc. Gabriely Handlířové plně splnila zadání a všechny dílčí vytčené cíle. Práce se zabývá aktuální problematikou biogenních těkavých organických látek, jejich interakcemi s atmosférou a metodami jejich stanovení. Tato diplomová práce je sepsána na velmi vysoké odborné i jazykové úrovni. Je logicky členěna – teoretická část s velice přehlednou a obsáhlou literární rešerší má 23 stran, experimentální část s popisem vzorkování pomocí difúzního denuderu a optimalizované metody měření na přístroji GC-MS 8 stran a kapitola výsledky a diskuze s interpretací naměřených dat a s podrobným komentářem k jednotlivým dosaženým výsledkům sledovaných parametrů 10 stran. V práci je citováno celkem 131 literárních odkazů, obsahuje 17 obrázků a 9 tabulek. Práce neobsahuje žádné formální chyby. S ohledem na splnění všech bodů zadání DP a hodnocení jednotlivých kritérií stupněm A, hodnotím také celkovou známkou tuto práci výborně – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139093