PARMA, P. Návrh projektu softwaru pro správu životopisů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Diplomová práce je na dobré odborné i formální úrovni. S ohledem na definovaný cíl v práci postrádám analýzu rizik a nákladů projektu, které jsou nedílnou součástí plánování projektu. Na druhou stranu kladně hodnotím realizovaný průzkum s využitím dotazníkového šetření s cílem identifikovat úroveň zavedení agilních praktik ve firmě. Práce je doplněna přehlednými obrázky, tabulkami, grafy a přílohami. Po jazykové stránce je práce bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázky k obhajobě: Jaká rizika spatřujete ve Vámi navrženém projektu? Jaké odhadujete náklady na Vámi navržený projekt?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Smolíková, Lenka

Předložená diplomová práce si klade za cíl vytvořit projekt zavedení softwaru ve firmě Morosystems, který má pomoci HR týmu pro zefektivnění práce se životopisy. V teoretické části práce jsou vymezeny a popsány metody klasického a agilního projektového řízení. V analytické části byly provedeny analýzy interního a externího prostředí – PEST, 7S, Porter a analýza úrovně zavádění agilních metodik ve firmě. Pro tuto analýzu autor práce využil dotazníkové šetření. K provedené PEST analýze mám výhrady k jejímu provedení: je provedena na obecné úrovni, chybí zde konkrétní údaje a data o externím okolí firmy. V návrhové části projektu je uveden cíl projektu. Zde bych vzhledem k zaměření práce na projektové řízení očekávala, že autor nastaví cíl projektu například s vyžitím SMART metody. V této části práce také postrádám ekonomické zhodnocení návrhů řešení. Chápu, že u agilního řízení není jednoduché jednotlivé náklady vyčíslit, ale student se o to mohl alespoň pokusit (např. s vyčíslením člověkodnů).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 143058