FLORIAN, V. Příprava a charakterizace mikro-referenčních elektrod pro bioelektronické systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ehlich, Jiří

Student Vojtěch Florian měl za úkol připravit a otestovat mikro-referenční a pseudo referenční elektrody vhodné pro integraci do prototypového bioelektronického zařízení. Student provedl rešerši na dané téma, vytipoval vhodné elektrody, připravil jejich vzorky a testoval je z hlediska dlouhodobé stability. Nad rámec zadání rovněž připravil měřící aparaturu schopnou připravené elektrody ve větších množstvích dlouhodobě testovat. Student plně splnil zadání práce. Velice pozitivně hodnotím studentův přístup k řešení dané problematiky. Student při řešení pracoval velice proaktivně a samostatně. Obzvláště si cením ochotu a schopnost studenta řešit problematiku návrhu a vývoje měřícího systému vyžadující znalosti elektroniky a programování jež jsou nad rámec dovedností studenta chemické fakulty. Bakalářská práce byla splněna nad rámec zadání a tudíž ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením “A“ Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Glowacki, Eric Daniel

Práce se zabývá problematikou elektrochemických měření v kontextu biologického výzkumu, zejména přípravou a charakterizací referenčních elektrod na bázi chloridu stříbrného. Působivým aspektem práce je relativně široký mezioborový rozsah. Práce zahrnuje ve významné míře jednak materiálovou chemii a elektrochemii, jednak přípravu měřicích přístrojů a příslušných programů na jejich ovládání. Navržený měřící přístroj na bázi systému Arduino je schopný dlouhodobě snímat ze 32 kanálů a je podle mého mínění užitečná platforma pro různé další experimenty. V rámci této práce, měřicí aparatura prošla postupným vylepšením, bakalář postupně testoval čtyři prototypy, které jsou důkladně popsané v práci. Úvodní část o elektrochemií a referenčních elektrodách je zcela dostačující pro řešení praktické části. Bez váhání bych doporučil studentům začínajícím výzkumnou činnost v tom oboru četbu této bakalářské práce, jelikož je to čtivý a stručný úvod do oboru. Klíčový vědecký závěr práce je že pro roztoky s relativně konstantní koncentrací iontů (například biologický pufr) jsou tzv pseudo-referenční elektrody AgCl vhodnější než klasické referenční elektrody. Mnohokrát v oboru bioelektrochemie jsem se potkal s tím tvrzením, ale poprvé vidím věrohodné a pořádné experimentální potvrzení tohoto častého předpokladu. Jako jediný nedostatek práce hodnotím nezohlednění světločivých vlastnosti AgCl, které můžou mít významný vliv na měřené hodnoty potenciálů a být zdrojem artefaktů u praktických měření. Samozřejmě je pochopitelné že důkladné experimentální hodnocení těch jevů je mimo rozsah této práce, nicméně světelné efekty by aspoň stály za zmínku. Předložená práce nejen splňuje všechny body zadání, ale svědčí o pozoruhodných schopnostech bakaláře a pokročilé vědecké vyspělosti. Známka navržená oponentem: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139042