BALÁŽ, A. Modifikace konstrukce rámu podmořského sběracího zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeizinger, Lukáš

V úvodní kapitole diplomant shrnuje poznatky získané z rešerše různých konstrukčních a technologických řešení. Následuje analýza problematiky, na což autor navazuje rozborem původního konstrukčního řešení v třetí kapitole. Ve čtvrté kapitole se student zabývá modifikací nosné konstrukce a analýzou získaných dat. V dalších dvou kapitolách jsou provedeny úpravy detailů nosné konstrukce za účelem snížení napěťových špiček. V poslední kapitole je detailně přiblížen rozdíl jednotlivých řešení a analýza získaných informací z MPK výpočtů. Výpočtová dokumentace je v rámci zadání splněna a řádně okomentovaná. Měl bych však v této práce malé výtky v podobě občasných překlepů. Mimo výše uvedeného je v práci i několik dalších drobných nedostatků formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - občasné typografické chyby, - občas nevhodné větné formulace. Předložená práce má i přes některé drobné formální nedostatky celkově výbornou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pan Bc. Adam Baláž prokázal ve své diplomové práci odpovídající zkušenosti a znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klezla, Vojtěch

Diplomant ve své práci zpracoval úpravu rámu pro sběrné zařízení nerostných surovin na dně oceánů. Toto téma je velmi aktuální. Použitá metodika je na dobré úrovni. I přes drobné gramatické chyby hodnotím formální a grafickou úpravu jako velmi dobrou. Oceňuji myšlenku přenesení kritických míst na žebra a minimalizování případného poškození hlavní nosné konstrukce. Jak diplomant zjistil, v místě uchycení zdvihového mechanismu byly zjištěny nejvyšší napětí na rámu, zde bych proto uvažoval o vymodelování děr pro šrouby. Při vyhodnocení a úpravě rámu diplomant postupoval zcela správně. Oceňuji využití náročnějšího programu pro výpočet. Vytknul bych: - absence podrobnějšího popisu stroje a hmotnosti jednotlivých částí stroje. - obrázky přesahující okraje psaného textu a chybějící stupnice napětí v obrázcích zobrazujících napětí - není zcela jasné, v kterých místech rámu jsou obr. 46 a 47 - v závěru je milně uveden odkaz na obr. 43 - výkresová dokumentace by mohla být na vyšší úrovni Práci celkově hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139638