OLEŠOVÁ, K. Využití optimalizačních metod pro segmentaci MRI dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelík, Jiří

Studentka se ve své bakalářské práci zabývá využitím optimalizačních metod pro segmentaci MRI obrazových dat. Po formální stránce práce obsahuje některé nedostatky, které snižují celkový dojem z práce. Jako příklady uvádím občasné rozdílné formátování textu, rovnic či nadpisů kapitol, různorodá a někdy zhoršená kvalita obrázků, občasně nedostatečný popis některých tabulek a obrázků, některé položky v seznamu referencí postrádají důležité informace dle platné citační normy a v práci jsou patrné občasné překlepy. V práci bylo využito 32 literárních zdrojů včetně řady zahraničních publikací. Studentka prokázala schopnost samostatně pracovat a během celého řešení bakalářské práce přicházela s vlastními návrhy řešení daného problému a s nápady na zlepšení navržených algoritmů. V práci realizovala metody jak pro 2D, tak pro 3D zpracování obrazových dat a možnosti fúze obrazové informace z různých MRI sekvencí, což převyšuje základní znalosti běžně získané během bakalářského studia. Nad rámec zadání studentka provedla objektivní porovnání a diskuzi dosažených výsledků s ostatními světově publikovanými metodami. Na konzultace docházela vždy řádně připravena a s věcnými dotazy k řešení práce. Zadání práce považuji za splněné v plném rozsahu a práci, s přihlédnutím k formálním nedostatkům, hodnotím stupněm A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mézl, Martin

Studentka Kristína Olešová vypracovala bakalářskou práci na téma Využití optimalizačních metod pro segmentaci MRI. Práce je členěna do pěti kapitol na 43 stranách. Teoretická část práce pojednává o mozku a jeho snímání. Z pohledu snímání MRI dat jsou popsány 4 sekvence, které jsou potom dále v práci používány. V této části práce postrádám hlubší literární rešerši různých mozkových patologií (především onkologických) a možnosti jejich segmentace. Stěžejní část teoretické rešerše se věnuje segmentačním metodám. Studentka zde rozebírá základní přístupy pro segmentaci dat. K uvedenému textu nemám větších výhrad, pouze by bylo lepší více rozlišit segmentační a optimalizační techniky. Podkapitoly 2.5 až 2.8 bych uvedl jako samostatnou kapitolu věnující se využití optimalizačních technik pro segmentaci obrazu. Popis aktivních kontur končí prvním krokem a působí nedokončeně. Kapitola 3 se věnuje návrhu algoritmů pro segmentaci. Oceňuji literární rešerši, která je v této kapitole provedena. V praktické části byl navrhnut postup zpracování obrazu pro segmentaci databázových dat nádorů mozku snímaných MRI. V rámci předzpracování je popsána mediánová filtrace, zde by bylo vhodné ukázat obrázkem vliv této úpravy obrazu. Pro další práci jsou použity metaheuristické algoritmy – FA, SSO a hybridní FASSO. Z pohledu popisu praktické části by bylo lepší dříve formulovat použité kritérium (kapitola 4.6) a až poté hodnocení kvality segmentace (kapitola 4.5). V rámci testování byly otestovány různé způsoby segmentace – 2D metody segmentace jednotlivých řezů, 3D segmentace dat z T1C sekvence a kombinovaný přístup ze všech 4 sekvencí s využitím informace z dílčích segmentací. Výsledná úprava segmentovaného obrazu byla založena na morfologických operacích. Výsledky práce jsou diskutovány pro jednotlivé segmenty a pro celkovou hodnotu sledovaného kritéria. Testování je velice podrobné a výsledky jsou řádně diskutovány. V závěru práce i srovnány s ostatními publikovanými postupy. Výsledná metoda 3D segmentace s využitím kombinací informace z jednotlivých sekvencí je zajímavá a stála by za další rozšíření a testování. Po formální stránce je bohužel práce zatížena několika nedostatky. Už v obsahu je Obsah uveden na straně 5 a Úvod na straně 1. Dále vytýkám nižší kvalitu některých obrázků a nejednotnost formátování textu. Práce odkazuje na 32 položek literatury, především současné odborné publikace. Bohužel je použit nejednotný styl pro jednotlivé položky, u některých položek chybí důležité informace nebo nejsou v souladu s normou. Seznam literatury není řazen ani abecedně, ani podle výskytu v textu. Studentka zpracovala poměrně náročné téma a výsledek práce považuji za kvalitní a nadstandardní. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně (A – 90 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 110519