FRANTÍK, O. Omezení defektů v Si substrátech metodou rychlých tepelných procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

1. Informace k zadání Diplomová práce řeší aktuální problematiku z oblasti vysokoteplotních procesů, jež se zabývá oblastí spojenou nejen s technickými, ale také ekonomickými aspekty. Práce je zaměřena na praktické výstupy dosažené při žíhání Si desek metodou rychlých teplotních procesů, s důrazem na optimalizaci doby života minoritních nosičů pro realizaci solárních článků. Postup práce byl koordinován s firmou Solartec Rožnov s.r.o. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Během zpracování diplomové práce chodil diplomant na konzultace vždy, když bylo třeba, a přitom pracoval samostatně a o stavu řešení podával dílčí informace. Lze konstatovat, že diplomová práce je zpracována v požadovaném rozsahu a má nezbytnou inženýrskou úroveň, jak po odborné, tak i po formální stránce. Komunikace s diplomantem byla v celém průběhu řešení na patřičné úrovni. 3. Aktivita při dokončování Aktivita diplomanta se zdravě stupňovala s blížícím se termínem odevzdání, a vše probíhalo dle stanoveného plánu. Vrchol aktivity vyústil v experimentální části DP, kde jsou prezentovány v přehledné formě jak závislosti doby života minoritních nosičů na teplotě žíhání, tak další experimenty procesu žíhání. 4. Práce s literaturou Diplomant dokázal pracovat samostatně s dodanou literaturou a prokázal výborné schopnosti se v dané problematice orientovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Hégr, Ondřej

Student vypracoval práci na téma "Omezení defektů v Si substrátech metodou rychlých tepelných procesů". Práce je psána na velmi dobré odborné úrovni a dosažené výsledky plně odpovídají zadání. V první části práce je popisována problematika poruch a defektů křemíkových substrátů používaných v technologii výroby solárních článků. Význam kapitoly spočívá v definování hlavních problémů, jejichž řešení je hledáno v následujících částech diplomové práce. Dále jsou popsány použité charakterizační metody a jejich význam v práci. Experimentální část je rozdělena na tři konkrétní žíhací testy. Tato část je nejobsáhlejší a přehledně popisuje řešení a výsledek jednotlivých experimentů. Po formální stránce je práce psána na velmi dobré úrovni. Pouze bych doporučil odstranit z textu tzv. "ich" formu. Dále je v některých tabulkách nevhodně kombinován český a anglický popis (str. 24,25,27). Literatura je v práci využívána v plné míře a je vhodně propojena s textem práce. Diplomová práce má vysokou užitnou hodnotu a je třeba velmi ocenit úzkou spolupráci s firmou Solartec s.r.o., na jejímž pracovišti byly experimenty realizovány a kde budou i výsledku následně uplatněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 31735