VITULA, M. Využití solární energie pro ohřev bazénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat a řešit zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fortelný, Zdeněk

Student ve své práci řešil téma solární energie, vypočítal a navrhl optimální variantu pro vytápění bazénu. Práce je zdařilá a doporučuji ji obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20511