KRATOCHVILOVÁ, L. Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Studentka Bc. Lucie Kratochvilová vypracovala svou diplomovou práci na téma „Možnosti využití laserové spektroskopie pro analýzu anorganických pojiv a betonů“. Ve své práci se zabývala především přípravou vzorků pro kalibraci, samotnou kalibrací a nakonec měřením obsahu chlóru v zatuhlých cementových kompozitech. Při práci v laboratoři si počínala samostatně a pečlivě. Vhodně využívala konzultací s vedoucím i konzultantem své diplomové práce. Práce je napsána srozumitelně, obrázky a grafy jsou vhodně popsány a okomentovány. Závěry jsou srozumitelné a řádně diskutovány. Diplomovou práci hodnotím známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrdlička,, Aleš

Předložená práce řeší problematiku kvantitativního stanovení chloru ve vzorcích betonu spektroskopií laserem buzeného plazmatu (LIBS). Je členěna standardním způsobem a kapitoly jsou zpracovány dle zvyklostí v oboru. Teoreticko-rešeršní část je velmi dobře zpracována a poskytuje řadu poznatků dané problematiky i nezasvěcenému čtenáři. Velmi užitečné, úspěšné a zajímavé jsou výsledky stanovení Cl ve vzorcích kruhového testu, které budou v blízké době využity v dalším výzkumu. Je velká škoda, že práce utrpěla neobratným vyjadřováním. To vyvolává klamný pocit, že autorka snad problematice příliš nerozumí, jinde je však zřejmý opak. Připomínky: Str. 10 - záporně nabité chloridy se pohybují k zápornějšímu potenciálu? Dle další věty nikoliv. Str. 13 - EDS znamená energiově disperzní, nikoliv elektronově disperzní. Na str. 24 je to již relativně správně. Str. 16-17 - drobné nepřesnosti ve výkladu teorie, např. záměna příčiny a důsledku u matričních jevů, některé neobratné formulace. Str. 18, obr. 6 - použití ablační cely již přesahuje rámec základního uspořádání LIBS. Str. 20 - Jak se "odstraňují spektra kameniva od betonové matrice"? Tab. 2 i tab. 8 (str. 26), 12 (str. 30), 14 (str. 31) - Ek, Ei nejsou hranice ionizační energie. Str. 21, obr. 8 - energiový diagram vlevo je pro atom, vpravo pro kladný ion chloru, nikoliv pro základní a excitovaný stav. Str. 23, obr. 11, křivka čáry Cl I 837,6 nm - jaký poměr intenzit je zde zachycen? Str. 29 - čáry síry ve VUV a NIR oblastech jsou vysoce reaktivní(!?) Str. 31, tab. 14 - duplicitní sloupec vlnových délek. Str. 37 - mám podezření, že SNR je zde ve skutečnosti poměr signálu k pozadí, nikoli k šumu. Str. 38, obr. 15 - výběr spektrálního rozsahu "šumu" je velmi zvláštní, je daleko od zkoumané čáry a je strukturován. Str. 39-40 - autorka má patrně na mysli akumulaci signálu 3 spekter do 1 výsledného záznamu. Str. 41, obr.18 - jde spíše o závisl. poměru signál. k poz. na zpoždění detektoru a energii laseru. Obr. 19, 22, 26 - poměr intenzity zkoumané čáry k intenzitě celého spektra již nemá jednotku. Str. 48, obr. 23 - značně posunuté vlnové délky, což je u echelle spektrometru zvláštní. Str. 51 - diskuze o výsledcích z Cz-T a echelle spektrometrů mohla být podrobnější a míra shody s referenčními hodnotami statisticky otestována. Str. 53, Závěr - 1. polovina textu je zbytečná, je to spíše úvod. Str. 54, Seznam použité literatury - nejednotný formát (jména autorů, svazek, číslo)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139542