DVORSKÝ, A. Inovace zařízení pro chov potemníka moučného [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Předložená práce studenta Adama Dvorského má celkem 70 stran včetně literatury, seznamů a příloh. Vlastní práce je sepsána na 46 stranách a obsahuje 47 obrázků a 1 tabulku. Přestože písemná část práce dává určitý prostor ke zlepšení, je vlastní práce jinak na dobré formální úrovni a splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Bohatá obrazová dokumentace dává názornější představu o dané věci. Student Adam Dvorský měl za úkol navrhnout inovaci jím dříve vyrobeného chovného boxu a tuto inovaci realizovat. Ze zadání vyplýval úkol seznámit se s mikrokontrolérem řady Espressif ESP32 a aktuální situací a podmínkami chovu jedlého hmyzu v ČR se zaměřením na potemníka moučného. Tyto teoretické části zpracoval student zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. Na škodu této části je až příliš velká návaznost na část praktickou. Čtenář je sice dobře teoreticky seznámen s jednotlivými obvody používanými v praktické části, nelze však rozeznat přesný přechod mezi teoretickou a praktickou částí. Na základě získaných teoretických informací a dříve nabytých zkušeností student zcela sám zrealizoval funkční vzorek inovovaného chovného boxu s řízenými chovnými podmínkami se zaměřením na teplotu, vlhkost, dávkování potravy a tekutin s možným výstupem na síť Internet. Student sám navrhl řešení jak po konstrukční, tak i programové stránce, kdy uvážil i praktické problémy, např. s různým typem přepravek. Zařízení student samostatně testoval a optimalizoval. Vytvořený chovný box je tak možné použít pro studium vlivů působících na chov a jejich dopad na změny nutričních hodnot. Tím student Adam Dvorský splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Vzhledem k realizovanému a otestovanému funkčnímu výsledku diplomové práce a k celkové samostatnosti studenta hodnotím práci stupněm A (90 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Búran, Martin

Závěrečná práce “INOVACE ZAŘÍZENÍ PRO CHOV POTEMNÍKA MOUČNÉHO ” splňuje zadání v plném rozsahu. Její rozsah odpovídá danému kvalifikačnímu stupni. Text práce začíná úvodem do problematiky hmyzu jako potraviny a pokračuje přímo technickou částí s popisem vybraných komponent včetně vlastního řešení. Na první pohled nemusí být zcela jasné, kde v textu je ještě rešeršní část a kde už je autorův vlastní vstup. Formální stránka práce má slušnou úroveň s několika nesrovnalostmi jako např. nenalezený zdroj odkazu obrázku (kap. 2.4) nebo ne úplně korektní popis vloženého objektu např „Obrázek“ místo „Graf“ (kap. 6.6.1). Práce s literárními zdroji je na dostatečné úrovni. Velkou výhodou práce je její návaznost na bakalářskou práci, autor je prokazatelně obeznámen s danou problematikou. Z hlediska praktické části vyzdvihuji úroveň vizualizací a grafické dokumentace k realizovanému projektu, včetně jasných instrukcí pro jeho obsluhu. Předloženou práci hodnotím 85/100 b, stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 142436