ABRAHAM, P. Impedanční měření olověného akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Ing. Pavel Abraham se v problematice olověných akumulátorů pohybuje již více než 8 let. Na výzkumu se začal podílet již v bakalářském studiu a od té doby se vypracoval mezi špičkové odborníky na poli elektrochemických zdrojů proudu, konkrétně olověných akumulátorů. Tato práce je završením celé etapy výzkumů týkajících se problematiky impedančních měření olověného akumulátoru, kdy bylo nutno nejprve vyvinout vhodnou metodiku měření, tu aplikovat při tvorbě automatizovaného měřícího pracoviště a následně spustit celou sérii experimentů týkající se studia impedančních vlastností jednotlivých složek olověného akumulátoru. Vlastní práce je přehledně členěna, kde na začátku je podán rozbor procesů probíhajících v olověném akumulátoru, jednotlivé degradační mechanismy, formační procesy atd. Část popisující impedanční měření podrobně rozebírá historický vývoj i současný stav impedančních měření a možnosti interpretace výsledků. V další části je rozpracována metodika měření při použití manuálního i automatického měřícího pracoviště. Následující experimentální část se zabývá přípravou jednotlivých experimentů a jejich průběhem. V poslední části jsou detailně popsány výsledky těchto experimentů, jejich diskuse a teoretické vysvětlení probíhajících dějů. Disertační práci Ing. Pavla Abrahama doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dostál, Zdeněk

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Jareš, Petr

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 65890