VOZÁR, T. Studium vlivu plazmatem aktivované vody na klíčivost semen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozáková, Zdenka

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vlivu plazmatem aktivované vody na klíčovost a kvalitu semen pšenice. Plazmatem aktivovaná voda byla připravená ve třech plazmových systémech lišících se interakcí plazmatu s kapalinou, čímž se lišilo i její výsledné chemické složení. Klíčivost a kvalita semen pšenice byla zkoumána pomocí standardních testů klíčivosti a měřením růstu klíčku i kořínků. Při řešení své práce prokázal student vysokou míru samostatnosti, a to jak při teoretickém zpracování zadaného tématu, tak při vlastní experimentální práci. Na základě konzultací průběžných výsledků s konzultantkou bylo vyhodnocování operativně modifikováno. Vlastní práce je psaná srozumitelně, s logickým členěním na jednotlivé kapitoly. Výsledky jsou zpracovány a prezentovány přehledně, závěry jsou formulovány jasně. Cíle této bakalářské práce byly splněny a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Bakalářská práce zpracovává aktuální téma zvýšení klíčivosti a kvality semen, v tomto případě prostřednictvím působení vody aktivované plazmatem. V teoretické části podává autor dostatečný přehled řešené problematiky. Je zde charakterizován pojem plazma, jsou uvedeny možnosti jeho generování a využití při aktivaci vody. Detailně jsou zde popsány tři plazmové systémy použité v bakalářské práci, které se lišily interakcí plazmatu s kapalinou a měly vliv na výsledné chemické složení, které je zde spolu s fyzikálně chemickými vlastnostmi takto aktivované vody také diskutováno. Experimentální část věcně a srozumitelně představuje metodiku práce; přípravu PAW a provedení a vyhodnocení testů se semeny vybrané obilniny na základě parametrů spojených s klíčivostí semen. Výsledky práce autor přehledně prostřednictvím tabulek a grafů shrnul v kapitole Výsledky a diskuse. Diskuze představuje trochu slabší část této kapitoly, autor spíše komentuje své výsledky bez konfrontace s poznatky z literatury, což může být způsobeno i nedostatkem publikací z této oblasti. Lze konstatovat, že student postupoval systematicky podle cílů, které byly nastaveny. Odvedl nemalý podíl experimentální práce. Teoretická i praktická část je logicky a přehledně strukturovaná, sepsána „čtivě“ bez překlepů. Výtku mám k nesrovnalostem při používání slova plazma - autor střídavě používá střední popř. ženský rod. V práci se objevují tři výrazy pro PAW (Plazmou aktivovaná, plazmaticky aktivovaná, plazmatem aktivovaná voda – lépe by bylo zvolit nejadekvátnější výraz a používat jednotně v celé práci. V kapitole 2.1 se chybně opakuje jméno nizozemského fyzika, který se nejmenoval Debey, ale Debye, což si jistě držitel Nobelovy ceny nezaslouží. Cíle této bakalářské práce byly splněny a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 138935