KYPET, T. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Teoretická část práce je sepsána standardním způsobem, oceňuji neopomenutí hodnotových kritérií měření výkonnosti. Analytická část je velice podrobná, závěry autora lze z hlediska jejich odbornosti považovat za odpovídající požadavkům kladeným na bakalářské práce. Pozitivem návrhové části je kromě formulace relevantních návrhů také prokázání vlivu jejich zapracování do praxe na vývoj rentability vlastního kapitálu. Návrhy v oblasti řízení pracovního kapitálu mohly být více konkretizovány (harmonogram, nákladovost řešení), limitujícím faktorem zde však byl také stanovený rozsah BP. Autor pracoval velice zodpovědně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Málek, Jan

Diplomant si vybral téma, které je obzvlášť v podmínkách ekonomické krize velice aktuální, jelikož je nezbytné analyzovat ekonomickou situaci podniku, aby byla dosažena patřičná efektivita a odstraněny nedostatky v řízení. Zpracovatel použil metody, které mu umožnily dojít ke stanoveným cílům. Diplomant pracoval s literaturou a využil ji v bakalářské práci v rámci možností, které mu toto téma umožňovalo. Bakalářská práce je pro čtenáře velmi dobře strukturovaná, avšak ne vždy si diplomant poradil s přesnou formulací. Přesto práci hodnotím velmi pozitivně a doporučuji tuto práci k obhajobě před zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67011