MIHALCO, J. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářský projekt pracuje s poměrně konveční urbanistickou strukturou i objemovým a dispozičním řešení staveb. Podstatnou kvalitou návrhu tak zůstává provozní koncept, kterým autor projektu definuje netradiční rodinné domy s pronajímatelnou bytovou jednotkou. Tyto principy návrhu hodnotím kladně, i když v navržené míře opakování obdobné formy domů působí poněkud monotóně. Ke škodě celkového hodnocení návrhu je i grafické provedení práce (vizualizací) a zejména některé části dispozičního řešení (např. špatně osvětlené kuchyňské linky, průchozí koupelny apod).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 samostatný přístup
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Poslušná, Iva

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci bakalářského stupně studia architektury. Návrh prezentuje obytný soubor v zeleni, respektující přirozenou morfologii terénu, přívětivý ve své formě i kvalitě řešení bytů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - návrh reaguje racionálně na dramatický terén a orientaci řešeného území ke světovým stranám skupinami rodinných domů, směrem k nejvyššímu bodu v závěru, a to postupně rozvolňující strukturou - celý soubor se otáčí vstupy a třemi zklidněnými komunikacemi k doplněné a rozšířené stávající aleji na severní straně
Provozní řešení A - návrh kombinuje řadové, dvojdomky a volně stojící rodinné domy s nabídkou různých typů bytů dle velikosti - propracované dispozice bytů reagují na polohu v podlaží i orientaci ke světovým stranám, u řadových domů není prokreslen dostatek úložných prostorů – šatních skříní či komor - u bytů ve skupině 3, 5 by byla vhodnější orientace ložnice k severu než obytného prostoru
Technicko konstrukční řešení B - zvolené konstrukční řešení je přiměřené návrhu a dispozičnímu členění - řez ani pohledy nevykreslují stínící prvky u oken - diskutabilní je formální sklon atiky kryjící horizontální plochou střechu
Architektonické řešení B - zvolená forma domů se snaží reagovat na okolní zástavbu, místo, jednoduché objemy propisující dispoziční členění, střídající se výšky podpořené probarvením fasády ve zpracování pohledů, ale především vizualizací, působí příjemně, obytně; snad jen ve své hustotě opakování stále stejných výšek až monotónně
Formální úroveň C - předložené přílohy jsou celkem vypovídající, jen v legendách u půdorysů podlaží chybí označení typů jednotlivých bytů (označení domu typ A 2+1 je matoucí), u půdorysů vstupních podlaží chybí prokreslení přilehlého terénu a jeho povrchů (vstupy a výstupy na terén) - orientaci by pomohla schémata celého souboru (k identifikaci řešených objektů na příslušném výkrese, vedení řezů..) - požadovaný technický detail je v prokreslení velice úsporný
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84838