PROCHÁZKOVÁ, A. Marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingového mixu kadeřnického salonu Hair Salon PURE. Autorka v práci jednoznačně prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Autorka věnovala diplomové práci velkou pozornost. Návrhová část obsahuje praktické návrhy aplikované pro nástroje rozšířeného marketingového mixu, které jsou velmi dobře využitelné v kadeřnickém salonu. Návrhy jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci a vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí autorkou. Připravené návrhy mohou být podle dostupných informací pro salon jednoznačně přínosem. Diplomantka pracovala samostatně, velmi aktivně a s velkým zájmem o problematiku. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1. Konzultovala jste návrhy s majitelkou salonu? Pokud ano, jaký je její názor na ně? 2. Který z návrhů má podle Vás největší realizační prioritu z hlediska zvýšení počtu zákazníků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody. V práci bylo také využito dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění preferencí zákazníků kadeřnického salonu v rámci jeho marketingového mixu. Příležitosti O4 a 05 uvedené ve SWOT analýze spíše vychází z interního prostředí salonu než z externího.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci salonu. Diplomantka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány. Práce byla ověřena systémem Theses.cz.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zach, Jakub

V teoretické části diplomové práce autorka prokázala své znalosti nabyté během studia. Tyto teoretické znalosti ještě rozšířila o další získané z jiných publikací během psaní diplomové práce. V analytické části oceňuji použití široké škály analýz, jejichž výsledky jí dopomohly k většímu přehledu o aktuální situaci v makroekonomickém, mikroekonomickém a interním prostředí. Velmi se mi líbilo zařazení dotazníkového šetření. V rámci návrhové části bylo uvedeno několik možných změn, které by mohly zvýšit propagaci a konkurenceschopnost kadeřnického salonu. V souvislosti s navrženými změnami velmi kladně hodnotím také použití analýzy rizik, stanovení časového rámce pro aplikaci změn a také zhodnocení finančních a nefinančních přínosů. Diplomová práce má velmi vysokou úroveň po teoretické, analytické i návrhové stránce. Věřím, že alespoň některé navržené změny majitelka kadeřnického salonu využije a tím pomůže svému podnikaní do budoucnosti. Vzhledem k tomu, že se autorce podařilo dosáhnout stanovených cílů doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 141590