MEINDL, J. Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Hlavním cílem předložené práce je návrh a realizace vestavného systému určeného pro autonomní mobilní robot Bender II. Práce je věnována především návrhu nízko-úrovňového hardware, který slouží pro snímání dat z odometrie, ultrazvukových senzorů nebo komunikaci s regulátorem pohonů. Mobilní robot Bender II je také vybaven laserovým dálkoměrem SICK, který je hlavním sensorem při řešení navigačních úloh. V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky, ve kterých probíhala vlastní implementace a testování dílčích částí řídicího systému. Cenným přínosem celé práce je praktická realizace celého řešení a uvedení mobilního robotu Bender II do testovacího provozu v laboratořích ÚAI. Student pracoval samostatně, systematicky a cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mašek, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací vestavného systému pro autonomní mobilní robot Bender II. První část práce se zabývá rešeršní studií k danému tématu a výběrem jednotlivých komponent. Zbylá část práce popisuje samotnou realizaci vestavného systému a to jak úspěchy, tak neúspěchy které bylo třeba během práce vyřešit. Jediné co zde chybí je podrobnější popis prováděných ověřovacích experimentů. Jedná se o poměrně náročnou úlohu a při její realizaci musel autor zvládnout velkou škálu problematiky jak po hardwarové stránce, tak softwarové. Práce je celkově na velmi dobré úrovni a dle mého názoru by bez problému uspěla i jako práce diplomová. Práce je přehledně a logicky uspořádána. Vyskytuje se v ní minimální množství pravopisných chyb a překlepů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83845