HEJČ, J. Metody hlubokého učení pro segmentaci elektrokardiografických signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolářová, Jana

Doktorand Jakub Hejč se v rámci doktorského studia věnoval práci Metody hlubokého učení pro segmentaci elektrokardiografických signálů. Toto téma vypracovával později na pracovišti Fakultní nemocnice u svaté Anny. Během studia doktorand spolupracoval na experimentech na izolovaných srdcích, kde se podílel na realizačních částech experimentu, měření elektrických signálů z povrchu srdce a také na zpracování a analýze dat. Z této oblasti má doktorand několik publikačních výstupů. V týmu pracoval vždy velmi spolehlivě, byl velmi zručný během experimentálních příprav i během měření a dané problematice velmi dobře rozuměl. Později se zaměřil na pacientská data z pracoviště, kde nastoupil jako zaměstnanec a věnoval se problematice segmentace elektrokardiografických záznamů. Jelikož se práci věnoval již mimo UBMI, neměla jsem možnost jeho práci sledovat. Nicméně jeho systematický a velmi pečlivý přístup k práci ho zdárně dovedl až výsledné disertační práci. Doktorand je prvním autorem článku v impaktovaném časopise, autorem nebo spoluautorem konferenčních příspěvků. Je autorem nebo spoluautorem programových aplikací. Předložená disertační práci je psaná mateřským jazykem, je velmi dobře logicky rozvržená, je velmi podrobná a velmi srozumitelná. Bude vynikajícím studijním podkladem pro zájemce o toto téma z pohledu technického i lékařského. Anglické texty z této disertační práce jsou již částečně publikovány, popř. i budou publikovány, ale ucelený text v českém jazyce jistě ocení široká česká odborná veřejnost. Jakub Hejč se během svého studia velmi aktivně podílel na výuce zejména základů programování a zpracování signálů. Zasloužil se o zavedení programování v jazyce Python na UBMI a věnoval přípravě tohoto předmětu mnohé hodiny. Věnoval se také vedení studentských závěrečných prací i samostatných projektů v některých předmětech. Byl vynikajícím členem nejen akademického týmu, ale také týmu vědeckého. To měl možnost prokázat během práce v projektech pro Grantovou agenturu nebo Technologickou agenturu ČR. Jeho práce byla vždy příkladná a jeho pracovní výstupy jsou toho důkazem.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Černý, Martin

viz pdf

Navrhovaná známka

Halámek, Josef

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 154920