REICHERTOVÁ, K. Aplikace mikrobiálních olejů v kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Andrea

Studentka Klára Reichertová se ve své bakalářské práci zabývala izolací mikrobiálních lipidů a jejich aplikací do kosmetických výrobků. V rámci teoretické části práce byla zpracovaná přehledná rešerše týkající se dané problematiky mikrobiálních lipidů, jejich kvasinkových producentů a analytických metod využívaných pro stanovení lipidických látek. Během experimentální části práce byla provedena kultivace kvasinek na vybraných odpadních substrátech z technického konopí. Proběhlo několik pre-screeningových kultivací, ze kterých byl vybrán jeden ideální substrát a kvasinkový kmen pro produkci lipidů ve velkoobjemovém fermentoru. Izolované lipidy byly podrobeny různým testováním pomocí spektrofotometrických a instrumentálních metod. Zcharakterizovaný mikrobiální olej byl následně aplikován do kosmetického krému, ve kterém bylo dále sledováno několik vybraných kosmetických parametrů. Při řešení celé práce projevovala studentka pečlivost a zájem o danou tematiku. Přestože se při zpracování teoretické části práce vyskytovalo několik formálních nedostatků, táto část byla napsána velice čtivě a s využitím velkého množství odborné literatury. Musím také výrazně ocenit celkový přístup studentky jak k celé praktické práci v laboratoři, tak k následnému zpracování dat. Ke své práci využila řadu metod, přes kultivační, analytické (spektrofotometrie, plynová a kapalinová chromatografie) až po výrobu kosmetické emulze a její testování pomocí kosmetického Visioscopu. Pravidelně konzultovala samotný průběh experimentů i vlastní sepisování práce, kde případné připomínky adekvátně zapracovala. S práci studentky jsem byla velice spokojena. Autorka splnila všechny zadané cíle práce, její práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborný (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Uhlířová, Renata

Studentka Klára Reicherová se ve své bakalářské práci zabývá produkcí mikrobiálních olejů kvasinkami rodu Metschnikowia na odpadních substrátech z konopí a jejich následné aplikaci v kosmetice. Téma práce je zajímavé a aktuální. V rámci teoretické části práce popisuje studentka morfologii, růst a podmínky kultivace kvasinek. Dále se věnuje lipidickým látkám obsaženým v kvasinkové biomase a analytickým metodám využitelným pro stanovení kvality a kvantity těchto analytů. V rámci praktické části studentka kultivovala osm kmenů kvasinek Metschnikowia na třech frakcích odpadu z produkce konopí. Screeningové kultivace probíhala jak na pevném tak v tekutém médiu. Po výběru ideálního média a produkčního kmene přistoupila ke kultivaci ve fermentoru. Z nakultivované biomasy připravila hexanový extrakt, u kterého sledovala několik parametrů včetně antimikrobiální a antioxidační aktivity. Připravený extrakt dále využila v aplikaci do kosmetického denního krému. Výsledky práce jsou logicky uspořádané, okomentované a doplněné o řadu tabulek a grafů. Výhrady mám k odkazování na tato data, které v textu chybí. Práce je tím místy nepřehledná. Studentka využila velké množství tuzemské i zahraniční literatury, která je v textu až na výjimky řádně ocitována. V rámci diskuze řádně výsledky diskutuje i s literaturou. Jen uvedené rovnice kalibračních křivek nebyly ve správném formátu a nebyly u nich vyznačeny jednotky. Uvedené připomínky však výrazně nesnižují vysokou úroveň předložené bakalářské práce. Cíle vytyčené v zadání byly splněny, práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139087