MONSPORTOVÁ, K. Design oftalmologického excimerového laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Studentka se věnovala návrhu designu oftalmologického laseru. Potřebnost tématu vyplývá z progrese refrakčních vad v populaci v celosvětovém měřítku. Diplomová práce se vyznačuje zodpovědným přístupem k řešení, oceňuji aktivní a poctivý přístup již od úvodní části, která spočívala v analýzách funkčních charakteristik zařízení i studie pracovního procesu. Dobrým základem byla pozornost věnovaná všem osobám, které přicházejí s přístrojem do kontaktu. Rozklíčování specifik vztahu zdravotnický personál- produkt a pacient- produkt přineslo významná zjištění pro další postup práce. Ohled na zdravotnický personál, lékaře a optometristu byl jeden z hlavních cílů vyplývajících ze zjištěných nedostatků stávajících produktů. Navržený separátní prostor pro optometristu mu značně navýší komfort u operačního procesu. Pracoviště lékaře umožňuje pohodlné polohy i pohyby a tedy i kvalitní a bezpečnou interakci lékař- pacient. Výhradu mám však k nedostatečnému zaoblení přední části ovládacího panelu, ve které bude docházet k přímému kontaktu s předloktím lékaře. Tvarování laseru staví na odlišném konceptu oproti stávajícím přístrojům. Lehce dynamická kontura laseru působí čistě, srozumitelně a odpovídá určenému prostředí. Nekomplikované tvarování plní vysoké hygienické nároky, které musí tato zařízení splňovat. Celkově působí navržené pracoviště příjemně, moderně a bude představovat uklidňující moment pro pacienta před započetím obávaného zákroku. K tomu přispívá i vhodně zvolené ústřední barevné řešení včetně navržených alternativ. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu oftalmologického laseru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

John, David

Pro design je důležité i hodnocení postupu návrhu a designérských kvalit práce: řešení modelu – B úroveň tvarové kultivace – B barevnost navrženého designu - B grafická úprava posterů – B První část práce podrobně analyzuje problematiku oftalmologického laseru nejen z pohledu konkurence a technického řešení ale i ze strany uživatelů. Výsledky analýzy definují oblasti pro potenciální inovace přístroje. Samotný návrh vychází z tradičního uspořádání přístroje. Celkový design je poměrně minimalistický se zaměření na ergonomii. Diskutabilní může být celkové provedení krytu z poměrně velkých plastových panelů. Lichoběžníková silueta stojanu přístroje vyvolává pocity nestability celého zařízení. Naopak lehátko doplněné o funkci otáčení působí velmi stabilně. V návrhu je poměrně precizně řešena ergonomie celého pracoviště. Je však škoda, že celkové barevné řešení lépe nedefinuje jednotlivé uživatelské prostory zařízení. I přes výše uvedené nedostatky se jedná o velmi propracovaný a komplexní návrh designu zařízení. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design oftalmologického excimerového laseru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139945