RAZYAPOVA, A. Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopička, Marek

Diplomová práce se měla zabývat tvorbou a estimací modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD. Ze zadání je v předložené práci dostatečně splněn pouze první, ze tří bodů zadání. Práce je navíc obsahuje množství formálních chyb. Práci předloženou v daném rozsahu navrhuji k přepracování a hodnotím ji 22 body.

Navrhovaná známka
F
Body
22

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Předložená diplomová práce studentky Aygul Razaypovové měla za cíl vytvořit model malé vodní elektrárny (MVE) a estimovat jej. Práce obsahuje celkem 32 stran. Je členěna do 6 kapitol včetně závěru. Práce má od počátku charakter nedokončeného díla. Je prosta seznamu tabulek, seznamu symbolů a zkratek. V prvních třech kapitolách se věnuje obecně známému popisu MVE. V dalších kapitolách (od kapitoly 4) jsou modelovány základní moduly celkového schématu elektrárny. K modelu se nedá říct celkem nic, protože neexistuje. Práce obsahuje moduly, které jsou uvozené pouze nadpisem kapitoly, jejich funkčnost, princip, vysvětlení proměnných chybí. Ostatní kapitoly mají již pouze nadpis. Z výše napsaného tedy vyplývá, že předložená práce nemá naplněnu podstatu diplomové práce. Práci navrhuji kompletně přepracovat. Dále doporučuji vynechat v úvodu všeobecně známé věci a věnovat se přímo problematice. Jednotlivá technologická členění bych nahradil za popis přímo modelované MVE. Soudím tak proto, že název práce odkazuje k estimaci modelu. Práci hodnotím stupněm F a navrhuji ji ke kompletnímu přepracování.

Navrhovaná známka
F
Body
10

eVSKP id 94179