MICHENKA, F. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním cílem práce je navrhnout ucelený postup, který mohou individuální retailoví investoři využít při sestavování vlastního investičního portfolia, složeného primárně zakcií veřejně obchodovaných společností na americkém kapitálovém trhu. Autor si stanovil parciální cíle: 1) Identifikace faktorů, které vybraní světoví investoři považují za důležité při výběru akcií do vlastního investičního portfolia. 2) Stanovení kritérií pro hodnotový screening akcií a výběr společností vhodných pro hlubší fundamentální analýzu. 3) Provedení fundamentální analýzy vybrané akcie dle výsledků hodnotového screeningu. 4) Navržení postupu pro stanovení vnitřní hodnoty této akcie. Tyto dílčí cíle považuji za logické a na sebe navazující a použité metody za adekvátní. Teoretická část je poměrně podrobně zpracována, ohledem na doporučený rozsah práce mohla být v některých pasážích stručnější. Analytická část pokračuje v plnění parciálních cílů. Oceňuji zde např. ověřování vhodnosti ukazatele P/FCF (t-test, Wilcoxův test) a sestavení souboru ukazatelů pro screening, a to včetně backtestingu. Tento postup a použité metody však měly být popsány i v metodice práce. Na základě výsledků praktické části byl autorem navrhnut postup pro retailového investora. Předložená práce není plagiátem, nalezená míra podobnosti je zapříčiněna zejména formálními náležitostmi, obvyklou terminologií a dále jsou do shodného textu zařazeny i některé citace s uvedením zdroje. Otázka: Změnilo se postavení společnosti Intel v souvislosti se současnou geopolitickou situací ve světě, resp. jaký se očekává vývoj v hospodaření této společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Toman,, Petr

Cílem práce je návrh postupu pro individuálního investora pro sestavování vlastního investičního portfolia, a to při upulatnění zásad hodnotového investování. Autor k tomu mj. využil i publikace známých a úspěšných autorů, kteří mají v této oblasti velké zkušenosti a renomé. Diplomová práce je sice poněkud rozsáhlejší, nicméně jak teoretická, tak i analytická (praktická) část je velmi zdařile zpracována, využity jsou i statistické metody pro testování vhodnosti (pro práci) klíčového ukazatele P/FCF. Autor nejdříve prakticky postup demonstroval na akciích společnosti Intel, Corp. a následně ho zobecnil a uvedl jako hlavní výstup své práce. K práci nemám zásadních námitek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142352