SADÍLEK, J. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoš, Vojtěch

U předložené diplomové práce prokázal autor jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Hlavní přínos práce spočívá v návrhu implementace přístupu Balanced Scorecard. Pro úspěšnou implementaci zvolil vhodně postup a návrh měřitelných ukazatelů. Je potřeba se zamyslet nad naplánovanými cílovými hodnotami, které jsou z mého pohledu v některých případech vysoké a tedy těžko splnitelné. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností. V závěru není shrnutí, co diplomant zjistil a co navrhuje, ale pouze popis obsahu diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139525