BEHÚL, M. Elektricky poháněné letouny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bencalík, Karol

Bakalářská práce měla za úkol shrnout současný stav a možnosti použití elektrického pohonu pro malý letoun. V první kapitole, která je věnována elektrickým pohonným systémům, je podrobně proveden rozbor baterií. Další možnosti jsou jen naznačeny. V této kapitole postrádám výběr a rozbor komponent použitelných pro el. soustavu poháněnou vodíkovými palivovými články, případně použití hybridní soustavy. Druhá kapitola je věnována přehledu elektrických letadel. Přehlednosti kapitoly by prospělo uspořádat zjištěné parametry do tabulky, aby bylo možné lépe vyhodnotit jednotlivé parametry. Ve třetí části autor provedl velmi zjednodušený návrh základních parametrů pohonné soustavy. V návrhu postrádám schéma, výběr motoru, hmotnostní rozbor soustavy a podrobnější podklady pro výběr jednotlivých komponent pohonu. Autor zpracoval práci samostatně, prakticky bez konzultací. Celkově práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hlinka, Jiří

Práce je zaměřena na elektricky poháněné letouny a je složena ze tří hlavních částí: 1. Rešerše dostupných technologií elektrického pohonu (akumulátory, elektromotory, invertory) – zde je text členěn v oblasti akumulátorů přiměřeně potřebám práce a informace převzaté z literatury jsou doplněny krátkým komentářem vhodnosti pro letectví. Ostatní komponenty jsou rozebrány pouze omezeně. 2. Přehled vybraných elektrických letadel – zde jsou vybrány pouze některé letouny poháněné elektricky, přičemž autor nespecifikuje na začátku podle jakého klíče byly vybrány. Práci by dle zadání prospělo doplnění alespoň přehledu dalších elektricky poháněných letounů (např. obvyklejší formou tabulky v příloze i bez obsáhlých detailů k jednotlivým typům). Zcela je opominuta např. kategorie kluzáků s elektrickým pohonem (kde je řada komerčně nabízených typů). Rovněž přehled elektrických letounů v ČR není vyčerpávající (chybí např. Evektor SportStar EPOS+, nebo Skyleader 400 Electric). 3. Poslední část je věnována jednoduchému koncepčnímu návrhu elektrické pohonné soustavy s krátkým nástinem základních výkonových výpočtů. Rozsah lze považovat za nástin a minimální splnění zadání. Celkově bylo naplněno zadání práce, ale pouze minimalistickým způsobem. I pokud vezmeme v potaz, že autor nemá s ohledem na dosavadní studium rozsáhlejší ucelené vzdělání v oblastech leteckého inženýrství, bylo možné jednotlivé kapitoly zpracovat tak, aby měly vyšší informační hodnotu a poskytovaly ucelenější přehled v dané oblasti. Práce obsahuje menší množství překlepů a chyb, např. na str. 41 chybně uvedenou rezervu napětí, apod. Celkově však výrazným způsobem nesnižují kvalitu práce. Práci lze s výhradami uvedenými výše doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 135728